منبع پایان نامه درباره ، HPT، Mpa500-، (۲-۶)

Compliance theme with hand pressing a button

بزرگ ساختار می‌شود و فرآیند بازیابی دانه‌ها منجر به اشباع پروسه ریز شدن می‌شود. به موازات ریز شدن ساختار، استحکام مکانیکی تا رسیدن به حد اشباع خود افزایش می‌یابد. برای مثال UTS آهن خالص Mpa1500و برای مس خالص Mpa500- 400 بعد از HPT اندازه گیری شده است.
شکل (۲-۶) اصول فرایند HPT. ]11[
۲-۳-۴- فرایند کنگره ای محدود شده (CGP)