منبع تحقیق با موضوع
فعالیت های اقتصادی، قوانین و مقررات، تاریخ ایران، تصمیم گیری
3d illustration of economic growth background

منبع تحقیق با موضوع فعالیت های اقتصادی، قوانین و مقررات، تاریخ ایران، تصمیم گیری

را در سه قالب زیر جای داد:
الف : تعدد و گوناگونی قوانین و مقررات موثر بر فعالیت های اقتصادی
شاید در هیچ دوره ای از تاریخ ایران تعداد قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستور العملهایی که بر روند تصمیم گیری اقتصادی شهروندان تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم داشته و دارند به اندازه ی دوره ی بیست و پنج ساله گذشته نبوده است

دیدگاهتان را بنویسید