منبع تحقیق با موضوع
جمع آوری اطلاعات
"High resolution image, good as background or for graphic design use.Contains fake written lines to give a computer look , please check zoom before download. In the same series:"

منبع تحقیق با موضوع جمع آوری اطلاعات

می رسد هر چند که در این بخش با امار مبتنی بر قیمت مواجه هستیم ولی به علت دشواری و پر هزینه بودن جمع آوری اطلاعات آماری، ارقام معاملاتی این بخش در حساب های ملی منظور نمی شود. (دوید،۱۳۷۶)
بخش نا منظم:
در این بخش مبادلات بازاری برای کالا و خدمات وجود دارد، به طوری که از لحاظ تولید نیز ماهیت قانونی آن محرز است. ولی از لحاظ توزیع

پاسخی بگذارید

بستن منو