منبع تحقیق با موضوع
توزیع کالا، مواد مخدر

منبع تحقیق با موضوع توزیع کالا، مواد مخدر

اقتصادی خواهد شد.
بخش غیر قانونی (جنایی) :
فعالیت هایی که در بخش غیر قانونی انجام می شود مبادلات بازاری دارند ولی تولید و توزیع کالا و خدمات در این بخش با ماهیت غیر قانونی مواجه است. برای بخش جنایی فعالیت هایی از قبیل: دزدی، ارتشا، اخاذی، کلاهبرداری، غصب، قاچاق، تولید و خرید و فروش مواد مخدر، فحشا (در برخی از کشورها)

دیدگاهتان را بنویسید