منبع تحقیق با موضوع
بیمه های اجتماعی
Red percent sign and arrows on the scales. The scales in the equilibrium position. Financial concept

منبع تحقیق با موضوع بیمه های اجتماعی

فعالیت های تولیدی و خدماتی صورت گرفته در این بخش از ماهیت غیر قانونی از قبیل: فرار از مالیات، فرار از مقررات کار و ایمنی کارگاه، عدم رعایت اصول بهداشتی و هم چنین تقلب در بیمه های اجتماعی و امثال آن برخوردار است. این بخش از گستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است و لحاظ نشدن آن در حساب های ملی باعث گمراهی سیاست گذاران و برنامه ریزان

پاسخی بگذارید

بستن منو