منبع تحقیق با موضوع
بیمه های اجتماعی
3d Illustration virus, bacteria, cell infected organism, virus abstract background. Hepatitis viruses in infected organism

منبع تحقیق با موضوع بیمه های اجتماعی

فعالیت های تولیدی و خدماتی صورت گرفته در این بخش از ماهیت غیر قانونی از قبیل: فرار از مالیات، فرار از مقررات کار و ایمنی کارگاه، عدم رعایت اصول بهداشتی و هم چنین تقلب در بیمه های اجتماعی و امثال آن برخوردار است. این بخش از گستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است و لحاظ نشدن آن در حساب های ملی باعث گمراهی سیاست گذاران و برنامه ریزان

دیدگاهتان را بنویسید