منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی، قاچاق کالا

No Comments
دانلود پایان نامه

ترور، جنایت و ….. را می توان نام برد.
علل ایجاد بخش غیر رسمی :
در شرایط کنونی و حتی در آینده ای نسبتا طولانی وجود بخش غیر رسمی حتی در ابعاد مذموم آن امانند دست فروشی خیابانی، قاچاق کالا به داخل و خارج مرزها و …. گریز ناپذیر بوده و حتی رو به گسترش است. قطعا جهت کنترل و به حد اقل رساندن و عین حال افزایش جنبه های مفید آن

  منابع و ماخذ پایان نامه صلب، (اجباری)، r_r، گازیr

دیدگاهتان را بنویسید