منبع تحقیق با موضوع
بخش غیر رسمی، قاچاق کالا
Businessman offer positive thing (such as profit, benefits, development, CSR) represented by plus sign.

منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی، قاچاق کالا

ترور، جنایت و ….. را می توان نام برد.
علل ایجاد بخش غیر رسمی :
در شرایط کنونی و حتی در آینده ای نسبتا طولانی وجود بخش غیر رسمی حتی در ابعاد مذموم آن امانند دست فروشی خیابانی، قاچاق کالا به داخل و خارج مرزها و …. گریز ناپذیر بوده و حتی رو به گسترش است. قطعا جهت کنترل و به حد اقل رساندن و عین حال افزایش جنبه های مفید آن

پاسخی بگذارید

بستن منو