منبع تحقیق با موضوع
بخش غیر رسمی، حمل و نقل، بخش خانگی

منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی، حمل و نقل، بخش خانگی

های ملی منظور نمی گردد و باعث تورش به سمت پایین درآمد جوامع می گردد.
بخش غیر رسمی:
کسبه، کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیر رسمی در این بخش قرار می گیرند. تولیدات و خدمت بخش غیر رسمی بر خلاف تولیدات بخش خانگی یا به صورت کالا و خدمات واسطه به سایر تولید کنندگان ارائه می گردد، یا به صورت کالا و خدمات نهایی به مصرف

دیدگاهتان را بنویسید