منبع تحقیق با موضوع
اسنادبین الملل

منبع تحقیق با موضوع اسنادبین الملل

ندارد .لکن خارج از حدود قراردادهای منعقده با مضمون عنه نیز نمی تواند مطالبه وجه ضمانتنامه را بنماید .لذا استفاده از یک ضمانت نامه در رابطه با سایر تعهدات مضمون عنه ممکن نیست و از طرفی صدور ضمانتنامه به صورت عام نیز برای بانک مصلحت نمی باشدبنابراین تعیین موضوع ضمانتنامه هم از نظر سیاست های بانکی وهم از نظر پیشگیری از بروز مشکلات آتی ضروری می نماید.(1)
3-3-1-پرداخت به صورت برات
برات نوشتهای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور میدهد که در موعد معین مبلغی را به شخص سومی یا به هر کسی که وی حوالهدهد، بپردازد. کسی که برات را صادر میکند، براتکش و کسی که باید مبلغ برات را بپردازد، براتگیر و کسی که مبلغ برات رادریافتمی‌کندگیرندهیا دارندهی برات نام دارد(2).
مفهوم برات بین المللی:ماده 2 کنوانسیون راحع به برات و سفته بین المللی مصوب 9 دسامبر 1988مقرر می دارد برات بین المللی براتی است که محل صدور یا پرداخت آن، که کشور طرف قرارداد است ،درآن قید وحداقل دو محل از مکانهای زیر که در دو کشور مختلف واقع است درآن تصریح شده باشد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-محلی که برات صادر شده است
2-محلی که در کنار امضای برات کش( محیل) ذکر شده است
3-محلی که در کنار اسم براتگیر محا علیه ذکر شده است
4- محلی که در کنار اسم دارنده برات ( محال له )ذکر شده است
5-محل پرداخت
بررسی عوامل دخیل در برات
قید کلمه برات در روی ورقه
سنت قید کلمه برات بر روی ورقه، در اغلب قوانین دنیا پذیرفته شده است، و منطقی است، چرا که این سند دارای ویژگیهایی است که با اسناد دیگر قابل قیاس نیست. از جمله آنکه انتقال آن به آسانی میسر است و در دست هرکه باشد متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او میکند. پس باید کلمه «برات» صراحتاً در ورقه قید گردد تا کسی که آن را امضا میکند به اهمیت امضای خود آگاه باشد. با وجود این واقعیت، در قانون ایران قید کلمه برات از مواردی نیست که ورقه برات الزاماً باید متضمن آن باشد. معذلک، در عمل در ایران نیز مانند خارج، کلمه برات همیشه در روی ورقه قید میگردد.
تاریخ و محل تحریر
تاریخ تحریر برات باید کامل باشد، یعنی روز و ماه و سال آن مشخص گردد، و گرنه برات معتبر نخواهد بود.قید محل صدور برات ازاین نظر مفید است که هرگاه برات متضمن یک عنصر خارجی باشد و قوانین حاکم بر برات متعارض باشند، قانون محل صدور برات از بسیاری جهات، حل تعارض خواهد کرد. در حقوق داخلی مانیز تعیین محل صدور برات، گاه به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده کمک میکند.
تعیین شخصی که برات را باید تأدیه کند
به شخصی که وجه مندرج در برات را باید پرداخت کند، براتگیر یا محالعلیه میگویند. نام شخص پرداخت کننده به این دلیل باید در برات قید شود که دارنده برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند و صادرکننده نیز برات را در صورتی صادر کند که اطمینان داشته باشد برات پرداخت خواهد شد.

تعیین مبلغ برات
در مورد تعیین مبلغ برات، دو نکته را باید از یکدیگر تفکیک کرد، اول: مشخص کردن مبلغ برات و دوم: تعیین نوع پولی که برات باید به آن پرداخت شود.
اول: مبلغ برات، از خصایص برات و سفته و چک این است که این اسناد تجاری نماینده مبلغی پول رایج هستند و به همین خاطر از اسناد دیگری نظیر بارنامه متمایزند. مبلغ برات باید به حروف نوشته شود.
دوم: نوع پول برات، در روابط بینالمللی، مبلغ برات به هر پول رایجی که نوشته شود، این پول، حداقل برای یکی از طرفین، پول خارجی تلقی میشود. این پول ممکن است وسیله تعیین میزان طلب باشد.
تاریخ تأدیه برات
ماده 241 قانون تجارت به این موضوع اشاره کرده است. به موجب این ماده« برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».
مکان تأدیه وجه برات
معمولاً مکان پرداخت برات، محل اقامت براتگیر است، ولی ممکن است هر محل دیگری نیز به عنوان مکان پرداخت انتخاب شود. در عمل، بانک براتگیر به عنوان مکان پرداخت برات معین میشود.
در قانون تجارت ایران، مکان تأدیه میتواند بانک براتگیر و یا هر محل دیگر باشد. معذلک، هرگاه بانک به عنوان مکان تأدیه معین شود، ارجح است.
قید نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت میشود.
در برات باید نام شخصی که برات در وجه او پرداخت میشود ، ذکر گردد. این امر در صورتی که برات باید به حواله کرد چنین شخصی صادر گردد نیز رعایت میشود. شخص مورد نظر میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. قید نام چنین شخصی نیز تابع شکل خاصی نیست. کافی است از آنچه نوشته شده است بتوان ذینفع را معین کرد، معذلک، قید عبارتی نظیر (رئیس شرکت فلان) و یا (معاون فلان مؤسسه)، کافی نیست، چرا که نمیتوان سمت اشخاص را به جای نام آنها در برات قید کرد.
تعدد نسخ برات
صدور برات در چند نسخه، دارای دوفایده است. اول آنکه در صورت گم شدن یکی از نسخ، نسخه دیگر را میتوان به براتگیر ارائه و بدین ترتیب از مراجعه مجدد به صادر کننده خودداری کرد، دیگر آنکه به خاطر جلوگیری از مفقود شدن برات، برات یکی از نسخ را برای براتگیر ارسال میکند و دیگری را نزد خود نگه میدارد تا نسخه قبول شده به او اعاده شود.
امضا یا مهر صادرکننده
برات یک سند محسوب میشود و امضا از شرایط اساسی و بدیهی صحت آن است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمیشود، از نظر مدنی نیز قابل استناد نیست.
4-3-1-پرداخت به روش وصولی
وصول به معنی دریافت و گرفتن می باشد وهمانگونه که در بخش تعاریف هم ذکر شده بود اسنادبین المللی به دو دسته اسناد مالی و تجاری تقسیم می شوند ودر صورتی که موضوع وصول ، اسناد تجاری نامیده می شود.Document collectionبه تنهایی یا اسناد تجاری و مالی باهم باشد وصولی اسنادی

نام دارد .Cleancollection و هرگاه موضوع اسناد مالی به تنهایی باشدوصولی ساده.
منظور ازاسناد مالی و تجاری چیست؟
financial documentsاسناد مالی
قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی نشریه شماره 22اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص تعریف اسناد مالی مقرر می دارد .اسناد مالی عبارت است از براتها سفته ها چک ها رسیدهای پرداخت و یا دیگر اسناد مشابهی که و صول وجوهی را موجب می شوند و مستقیما مربوط به پرداخت ثمن می باشند و با اسناد تجاری که مربوط به کالا می باشد متفاوت هستند .
Commercial documentsاسناد تجاری
قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی مقرر می دارد .اسناد تجاری عبارت است از فاکتورها,اسناد حمل اسنادی که دال بر مالکیت کالا باشد اسناد مشابه یا هر گونه اسناد دیگری که اسناد مالی نباشند.
طرفهای ذی ربط در عملیات وصول اسنادی
واگذارنده یا اصیل- Principal: فردی است که انجام وصولی را به بانک واگذار می نماید که عموماً فروشنده ( صادرکننده ) است .
بانک کارگزار– Remitting Bank : بانکی است که اصیل انجام امور وصولی اسنادی را به آن واگذار می کند.
بانک وصول کننده – Collecting Bank : هر بانکی به جز بانک ارسال کننده که در امر وصولی نقش دارد.
بانک ارائه کننده – Presenting Bank : بانک وصول کننده ای است که اسناد را به برات گیر ارائه می دهد.
برات گیر- Drawee : شخصی است که اسناد، وفق دستور وصولی، باید به وی ارائه گردد.
نکاتی که خریدار و فروشنده باید در عملیات وصولی مد نظر قرار دهند
نکاتی که فروشنده باید در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد
پس از اینکه فروشنده، روش وصولی اسنادی را به عنوان روش پرداخت انتخاب نمود، با علم به اینکه بانکها اسناد را کنترل نمی کنند، بایستی اطمینان حاصل کند که :
1-تمام الزاماتی که در ارتباط با اسناد در قرارداد تجاری مورد توافق قرارگرفته است، رعایت شده است.
2-اسناد به درستی و به صورت کامل وفق قرارداد تجاری صادر شده است.
3-اسناد به درستی امضا و تایید شده اند.
4-بارنامه، بیمه نامه و برات، وفق الزامات قرارداد تجاری صادر و در صورت نیاز به درستی ظهرنویسی شده اند.
5-به منظور جلوگیری از تاخیر در انجام امور وصولی، نام و آدرس کامل برات گیر و دیگر موارد قید شده در بند ب ماده 14 مقررات URC522 ، در دستور وصولی درج گردیده است.
6-جزئیات مربوط به بانک ارائه کننده اسناد شامل نام کامل، آدرس پستی، سوئیفت ، تلفن و نمابر در دستور وصولی اشاره شده است.
7-چنانچه دستور وصولی با برات همراه می باشد، بایستی مشخص کند که واخواست، در صورت عدم پرداخت، صورت پذیرد یا خیر. بدون وجود چنین دستوری؛ بانک وصول کننده ( ارائه کننده ) هیچگونه تعهد و مسئولیتی برای اقدام به واخواست ندارد. به عبارت دیگر، باید اطمینان حاصل کند که دستورات لازم در صورت عدم قبولی یا عدم تطبیق با سایر دستورات به روشنی بیان گردیده است.
8-شرایط تحویل اسناد در قبال پرداخت و یا قبولی به صورت واضح و غیر مبهم مشخص شده است.
9–در ارتباط با هزینه های بانک و هرگونه هزینه اضافی و مخارج وصولی، ماده 21 مقررات URC522 را مد نظر داشته است و در دستور وصولی به روشنی مشخص می باشد.
“ماده21: هزینه و مخارج
الف – اگر دستورات وصولی مشخص نماید که هزینه و یا مخارج وصولی به عهده برات گیر است و برات گیر از پرداخت آن امتناع نماید، بانک ارائه کننده، اسناد را در مقابل پرداخت یا قبولی یا بر مبنای الزامات و شرایط دیگر، حسب مورد، بدون وصول هزینه و مخارج، تحویل خواهد داد، مگر اینکه ماده 21 – ب اعمال شود.
ب – چنانچه دستورات وصولی بر این نکته تاکید داشته باشد که نمی توان از هزینه و یا مخارج صرفنظر نمود و برات گیر از پرداخت آن امتناع نماید، بانک ارائه کننده اسناد، اسناد را تحویل نخواهد داد و مسئول عواقب ناشی از تاخیر در تحویل اسناد نخواهد بود.
نکاتی که خریدارباید در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد
1-برات گیر ( خریدار ) می تواند قبل از پرداخت وجه و یا قبولی، اسناد را نزد بانک ارائه کننده بررسی نماید. با این وجود بازرسی و یا بررسی کالا بدون مجوز فروشنده – قبل از پرداخت و یا قبولی اسناد – مجاز نمی باشد.
2-در صورتی که برات گیر از مشتریان معتبر و قابل اطمینان بانک وصول کننده باشد، آن بانک می‌تواند با مسئولیت و ریسک خود، اسناد را به صورت امانی و برای بررسی، در اختیار برات گیر قرار دهد. مسئولیت مفقود شدن اسناد و یا سوء استفاده از اسناد توسط برات گیر به عهده بانک ارائه کننده است. چنانچه برات گیر تصمیم به رد اسناد بگیرد، بایستی بلافاصله اسناد را به بانک ارائه کننده برگرداند.
3-بانک ارائه کننده تنها زمانی مجاز است اسناد را در اختیار برات گیر قرار دهد که شرایط دستور وصولی احراز شده باشد.
4-بانک ارائه کننده هیچگونه وظیفه ای در قبال کنترل اسناد ندارد.
5-اسناد به شکلی که دریافت شده اند به برات گیر ارائه می گردند، به جز آن که بانک ها مجاز هستند هر نوع تمبری را به هزینه طرفی که از او وصولی دریافت کرده اند، بکار برند و هر نوع ظهرنویسی، مهر کردن یا درج علاماتی که برای عملیات

دیدگاهتان را بنویسید