منابع پایان نامه درمورد ]۴[، مرطوبیت، ۱۱۷، نفیون

No Comments
دانلود پایان نامه

نظر گرفت و مقادیری را بعنوان مقادیر بهینه ارائه نمود و ادعا کرد که پیل سوختی در صورت عملکرد این مقادیر بیشترین راندمان خروجی را دارند.
بتی۲ و همکارانش ]۳[ وابستگی فشار و دما را در سطح مشترک کاتالیست و غشا مورد بررسی قرار دادند. کاپادونیا۳ و همکارانش ]۴[ وابستگی غشای نفیون ۱۱۷ را بعنوان تابعی از دما و مرطوبیت بررسی کردند.

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد عوامل روانشناختی، عوامل هیجانی

دیدگاهتان را بنویسید