منابع پایان نامه درمورد
هوانگ۷، ]۸[، کاتد،

منابع پایان نامه درمورد هوانگ۷، ]۸[، کاتد،

هیدروژن خالص برای سوخت در طرف آند و از هوای معمولی در طرف کاتد استفاده کرد.
هیون۶ و همکارانش ]۷[ با توجه به آزمایشات عملی به تحقیق در مورد اثرات مرطوبیت بیرونی بر عملکرد پیل سوختی پرداختند.
هوانگ۷ و همکارانش ]۸[ به بررسی میزان تغییرات راندمان خروجی در ازای تغییرات پارامترهای عملکردی پرداختند و نتیجه آزمایشات خویش را ارائه

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه درموردعدم امکان اجرا، بهره بردار، کارشناسان

پاسخ دهید