منابع پایان نامه درمورد
بهینه سازی
Abstract mesh and stucture background

منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

چهار پارامتر از تمامی پارامترهای ممکن پرداخته شــده است که این چهار پارامتر عبارتند از :
دمای کارکرد پیل سوختی که معمولا بین ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد متغیراست
درصد رطوبت پیل سوختی
میزان مصرف اکسیژن در کاتد به مصرف هیدروژن در آند
فشار سیستم در سمت آند
فشار سیستم در سمت کاتد
۱-۳-۲ بهینه سازی در طراحی و ساخت پیل
پیل سوختی

پاسخی بگذارید

بستن منو