منابع پایان نامه درمورد
بهینه سازی، شبیه سازی
۳d rendering of a robotic arm with fingers half-curled and the index finger pointing out. Unexpected help. Assistance from technologies. Robotics intelligence.

منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی، شبیه سازی

تجربی ، شبیه سازی که در قالب دینامیک سیالات مورد مطالـعه قرار میگرد و ترکیب تحلیلی و تجربی به تحقیق پرداخته و هر کدام ابعادی مناسب پیشنهاد می کنند که بیــشترین راندمان در قدرت خروجی را دارا می باشند.
۱-۴ پژوهشهای انجام شده در مورد بهینه سازی پارامترهای فرآیندی پیل سوختی پلیمری
سلیمان۱ و همکارش ]۱[ در سال ۲۰۰۷ از روش تاگوچی

پاسخی بگذارید

بستن منو