منابع پایان نامه درباره
سازمان تجارت جهانی

منابع پایان نامه درباره سازمان تجارت جهانی

ای کلی مربوط به ایمنی مواد غذائی در یک سازمان که توسط مدیر ارشد رسماً تعیین شده است.
1-2-3-5-محصول نهائی
محصولی که توسط سازمان تحت فرآیند بعدی یا تغییر شکل قرار نخواهد گرفت که در این مورد شیر خام بسته بندی شده می‌باشد.
1-2-3-6-نمودار جریان
ارائه شماتیک و سیستماتیک توالی و بر هم کنش مراحل تولید شیر پاستوریزه را نشان می‌دهد.
1-2-3-7- اقدام کنترلی
فعالیتی است که برای پیشگیری یا حذف یک خطر ایمنی مواد غذائی و یا کاهش آن به سطح قابل قبول به کار گرفته می‌شود.
1-2-3-8- برنامه پیش نیازی
شرایط و فعالیت های پایه ای که برای حفظ محیط بهداشتی مناسب، تولید، جابجائی و فراهم آوری محصولات نهائی و مواد غذائی ایمن برای مصرف انسانی در سرتاسر زنجیره مواد غذائی ضروری است.
1-2-3-9- برنامه پیش نیازی عملیاتی
برنامه پیش نیازی که با تجزیه و تحلیل خطر شناسائی شده و برای کنترل احتمال ورود خطرات ایمنی مواد غذائی و یا آلودگی یا افزایش خطرات ایمنی مواد غذائی در محصول و یا در محیط فرآوری ضروری است.
1-2-3-10- نقطه کنترل بحرانی
مرحله ای که در آن کنترل قابل اعمال بوده و برای پیشگیری یا حذف خطر ایمنی مواد غذائی و یا کاهش آن به سطحی قابل قبول ضروری می‌باشد.
1-2-3-11- حد بحرانی
معیاری است که قابلیت پذیرش را از عدم قابلیت پذیرش جدا می کند.
یادآوری حدود بحرانی برای تعیین تحت کنترل بودن CCP برقرار می شود و اگر یک حد بحرانی افزایش یافته یا نقض شود، فرض براین استکه محصول تحت تاثیر قرار گرفته بطور بالقوه، ناایمن می شود.
1-2-3-12- پایش
انجام مشاهدات و یا اندازه‌گیری های متوالی طرح ریزی شده است که به منظور ارزیابی اجرای اقدامات کنترلی طبق هدف به کار می‌رود.
1-2-3-13- اصلاح
اقدامی که برای از بین بردن یک عدم انطباق تشخیص داده شده انجام می‌شود.
1-2-3-14- اقدام اصلاحی
اقدامی است که علت عدم انطباق آشکار شده و یا وضعیت نامطلوب دیگری را حذف می‌کند.
1-2-3-15- صحه گذاری
فراهم کردن دلایلی است که نشان دهد اقدام های کنترلی انجام شده با طرحHACCP و برنامه‌های پیش نیازی عملیاتی توانائی ( قابلیت ) اثر بخشی را دارند.
1-2-3-16- تصدیق
تائید از طریق فراهم آوری شواهد عینی که نشان دهنده برآورده کردن الزامات تعیین شده باشد.
1-2-3-17- به روز آوری
فعالیت های طرح ریزی شده و یا فوری که برای حصول اطمینان از به کارگیری آخرین اطلاعات انجام می شود.
همانطور که قبلا ذکر کردیم از بند 4 استاندارد الزامات کاربردی آغاز می‌شود که در فصول بعد به آنها می‌پردازیم.

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل دوم
2-1- مروری بر تحقیقات پیشین
درسال2010 بر روی185نمونه شیرخشک در ایتالیا انجامگرفت آلودگی باAFM1 در دونمونه مشاهده شده و میزان این آلودگی از حد مجاز اروپا برای AFM1 در شیر خشک کمتر بود ( pg/ml50/2) (2).
در سال 2000 پژوهشی در کره برروی 180 نمونه شیر پاستوریزه شیر خشک، پودر شیر و ماست انجام شد. شیوع آلودگی با AFM1 در این نمونه هابه ترتیب 76%، 85%، 75%، 83% و میانگین آلودگی در این نمونه ها به ترتیب pg/ml18، pg/ml46، pg/ml200و pg/ml29 بود (3).
در54 نمونه‌ی شیر تازه، شیر بدون چربی، پودرشیر، ماست و شیر خشک در کویت در سال2001 میزان آلودگی با AFM1 بررسی شد. و در 28% کل نمونه ها آلودگی با AFM1 گزارش شد که در 6% نمونه هامیزان الودگی بالاتر از حد مجاز (g/ml? 20/0( بود. در سه نمونه شیرتازه میزان آلودگی بالاتر از g/ml? 20/0 گزارش شد و نمونه‌های پودر شیرو شیر خشک فاقد آلودگی با AFM1 بودند (4).
161 نمونه شیر مایع، 92 نمونه پودر شیر خشک جهت تهیه شیر خشک و120 نمونه ی ماست در سال 2001 در ایتالیا جهت بررسی میزان الودگی با AFM1 مورد بررسی قرار گرفتند. در 78% نمونه‌های شیر مایع، 53% نمونه های پودر شیر و 61% نمونه های ماست، آلودگی با AFM1 مشاهده شد که میزان این آلودگی تنها در 4 نمونه ی شیر مایع بیشتر از حد مجاز اروپا برای AFM1 بود (5).
125 نمونه شامل پودر شیر خشک، شیر پاستوریزه و شیر با ماندگاری بالادر سال 2009 در کشور برزیل از لحاظ میزان آلودگی به AFM1بررسی شد که در 2/95 %نمونه ها آلودگی مشاهده شد. میزان این آلودگی ng/kg200-10 و میانگین آن ng/kg31 بود. میزان دریافت روزانه توسط کودکانng/kg bw1ودر بالغین ng/kg nw188/0محاسبه شد (6).
درسال 2008 درپاکستان360 نمونه شیرگاووحشی و120 نمونه شیرگاو از نظر آلودگی با آفلاتوکسین M1 مورد بررسی قرار گرفت که در 5/42% نمونه های شیر گاو وحشی و 5/52% نمونه شیر گاو آلودگی با AFM1مشاهده شد. میانگین آلودگی دراین نمونه ها به ترتیب g/l? 027/0 وg/l? 044/0 بود (7).
در سال 2005 مطالعه ای بر روی 111 نمونه شیر تازه در شهر سراب انجام شد که در 6/76% نمونه‌ها الودگی با AFM1 مشاهده گردید و میزان ایت آلودگی در 40% از نمونه ها بالاتر از حد مجاز اعلام شده توسط اتحادیه اروپا بود (8).
128 نمونه شیر پاستوریزه، 120نمونه شیر خشک و 80 نمونه غذای کودک در سال 2007 در شهر تهران از لحاظ میزان آلودگی با AFM1 بررسی شدند که در 3/96% نمونه ها آلودگی با AFM1 مشاهده شد و در 78% از نمونه های شیر پاستوریزه و 23 %از نمونه‌های غذای کودک میزان آلودگی بالاتر از حد مجاز اعلام شده توسط اتحادیه اروپا بود. لازم به ذکر است که هیچ کدام از نمونه های شیر خشک آلودگی بالاتر از حد اروپا مشاهده نشد (9).
در مطالعه ای که در سال2006 منتشرشد در624 نمونه ی جمع اوری شدهدر طی ماه های آوریل تا سپتامبر 2003 آلودگی با AFM1 مشاه
د
ه شد که میزان این آلودگی در 8/17% نمونه ها بالاتر از حد مجاز اعلام شده توسط اتحادیه اروپا بود (10).
72 نمونه شیر تازه و 72 نمونه شیر پاستوریزه در سال2007 از شهر ارومیه جمع آوری شد که کلیه ی نمونه آلوده به AFM1 بودند اما تنها در 25/6% نمونه ها میزان آلودگی بالاتر از حد مجاز اعلام شده توسط اتحادیه اروپا بود (11).
در پژوهشی که در سال 2007 انجام شد 319 نمونه شیر تازه از پانزده نقطه ایران در تابستان و زمستان سال 2004 جمع آوری شد که در 54% این نواحی آلودگی با AFM1 مشاهده شد.میانگین میزان آلودگی g/kg? 057/0 و میزان الودگی در 44% نمونه ها کمتر از g/kg? 01/0 و در77% نمونه ها کمتر از g/kg? 05/0بود (12).
98 نمونهی تازه از پنج منطقهی ایران از آوریل 2003 تا فوریه 2004 جمع آوری شدند که در کلیه ی این نمونه ها آلودگی با AFM1 کمتر از حد مجاز امریکا بود.لازم به ذکر است که میزان آلودگی در فصول مختلف تفاوت معناداری با هم نداشتند ولی میزان آلودگی دریکی از مناطق بیشتر از سایرین بود (13).
در مطالعه ای که درسال 2009 بر روی شیرمادر انجام شد160 نمونه شیرمادر مورد بررسی قرارگرفتند که تنها در یک نمونه میزان آلودگی با AFM1 بیشتر از حد مجاز اعلام شده توسط اتحادیه ی اروپا بود (1).
در سال2010 پژوهشی برروی 210 نمونه شیر با ماندگاری بالا انجام گرفت. در2/55% نمونه ها آلودگی با AFM1 مشاهده شد که میزان آلودگی در 33% نمونه ها بالاتر از حد مجاز اعلام شده توسط اتحادیه اروپا بود (14).
میزان آلودگی 50 نمونه ی شیر پاستوریزه جمع آوری شده از شهر تبریز با AFM1 در سال 2009 بررسی گردید که در 55% نمونه ها آلودگی با AFM1 مشاهده شد و میزان آن در 33% نمونه ها بالاتر از حد اعلام توسط اتحادیه ی اروپا بود (15).
2-2- تاریخچه ISO 22000:2005
1959 – شرکت پیلزبری5 مفاهیم HACCP را برای ناسا طراحی و اجرا می کند.
1971 – توانمندی HACCP آشکار و در امریکا بکار گرفته می‌شود.
1980 – توانمندی HACCP برای سازمان بهداشت جهانی6 آشکار می‌شود.
1983 – نمایندگان اروپایی سازمان بهداشت جهانی، HACCP را در اروپا توصیه می کنند.
1991 – اصول HACCP در کدکس بکار گرفته می‌شود.
1992 – بازنگری در HACCP توسط کمیته ارزیابی نقش معیارهای میکروبیولوژیکی در مواد غذایی7 ( NACMCF )
1993 – بکارگیری اجباری مفاهیم HACCP در اتحادیه اروپا از طریق استاندارد EC 93/43
1995 – در جلسه مذاکرات تجاری چند جانبه اروگوئه و تاسیس سازمان تجارت جهانی8، کدکس به عنوان مرجع برای نیازهای بین المللی ایمنی غذا شناخته شد.
1998 – دستورالعملهایکدکس و اتحادیه اروپا برای صادرات فراورده های با منشا دامی اجباری شد.
2000 -دستورالعملهای کدکس و اتحادیه اروپا برای واردات. صادرات فراورده های غذایی به اتحادیه اروپا و کشورهای طرف قرارداد(امریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزلند، افریقای جنوبی، هند و…) اجباری شد.
2005 – استاندارد الزامات مدیریت ایمنی مواد غذایی توسط کمیته فنی محصولات غذایی ISO/TC 34 سازمان استاندارد سازی بین المللی9 بر پایه اصول استانداردهای ISO منتشر شد (طرح ژنریک وزارت بهداشت، 1383)

فصل سوم
مواد و روش‌ها

فصل سوم
مواد و روش‌ها
الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
همانطور که قبلا ذکر شد الزامات کاربردی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی از بند چهار استاندارد آغاز می‌شود. این الزامات به صورت پایلوت در یک تولیدی شیر پاستوریزه استقرار یافت که در زیر به تشریح آن می پردازیم.
3-1- سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
3-1-1- الزامات کلی
سازمان باید یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مؤثر را ایجاد، مستند، اجرا و حفظ کرده و در صورت نیاز براساس الزامات این استاندارد آن را به روز کند.سازمان باید دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعیین کند. که در این مورد دامنه کاربرد عبارت است از فرآوری شیر خام از مرحله دریافت تا بسته بندی.
سازمان باید:
الف- اطمینان یابد که خطرات ایمنی شیر پاستوریزه شده که احتمال وقوع آن ها به طور معقول در ارتباط با محصول وجود دارد، به نحوی شناسایی، ارزیابی و کنترل می شوند که محصول سازمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سلامت مصرف کننده آسیبی نرساند؛
ب- اطلاعات مقتضی را با توجه به جنبه های ایمنی مرتبط با محصول در سراسر زنجیره مواد غذایی مبادله کند؛
پ- اطلاعات مربوط به تکوین، اجرا و به روزآوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در سراسر سازمان برای اطمینان ازسالم بودن محصول مورد نیاز با این استاندارد مبادله کند؛
ت- سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را به طور دوره ای ارزیابی و در صورت لزوم آن را به روز کند تا اطمینان دهد که سیستم، منعکس کننده فعالیت های سازمان بوده و آخرین اطلاعات در مورد خطرات ایمنی مواد غذایی را برای کنترل در بر دارد.
چنانچه یک سازمان برای هر فرآیندی، برون سپاری را انتخاب کند که ممکن است انطباق محصول نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، سازمان باید اطمینان دهد که روی چنین فرایندهایی کنترل دارد. کنترل چنین فرآیندهای برون سپاری شده باید شناسایی و درون سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی مستند شود.

3-1-2- الزامات مستندسازی
3-1-2-1- کلیات
مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باید شامل موارد زیر باشد:
الف- بیانیه های خط مشی ایمنی مواد غذایی و اهداف مربوط مستند شده
ب- روش های اجرایی و سوابق مستند شده مورد نیا
ز این استاندارد؛ و
پ- مدارکی که سازمان برای حصول اطمینان از توسعه، اجرا و به روزآوری مؤثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نیاز دارد.

3-1-2-2- کنترل مستندات
مستنداتی که در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی الزام شده اند باید کنترل شوند. سوابق نوع خاصی از مدرک می باشند و باید مطابق الزامات مندرج در بند 4-2-3 کنترل شوند.کنترل ها باید به نحوی باشد که اطمینان دهد تمام تغییرات مورد نظر پیش از اجرای آن ها بازنگری می شوند تا تأثیرات آن ها بر ایمنی مواد غذایی و پیامد آن بر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مشخص شود.
یک روش اجرایی مستند شده باید برای تعریف کنترل های لازم در موارد زیر ایجاد شود:
الف- تصویب مستندات برای کفایت آن ها، پیش از انتشار؛
ب- بازنگری و به روز آوری مستندات در صورت لزوم و تصویب مجدد مستندات؛
پ- حصول اطمینان از شناسائی تغییرات و وضعیت تجدید نظر جاری مستندات؛
ت- حصول اطمینان از در دسترس بودن ویرایش های مستندات در نقاط استفاده؛
ث- حصول اطمینان از آن که مستندات، خوانا باقیمانده و به آسانی قابل شناسایی هستند؛
ج- حصول اطمینان از شناسائی و تحت کنترل بودن توزیع مستندات مربوط به منشأ برون سازمانی؛ و
چ- پیشگیری از به کارگیری غیرعمدی مستندات منسوخ و اطمینان از شناسائی آن در صورتی که به هر دلیل حفظ شده اند [ISO22000,2005].
به عنوان الگو نمونهای از روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق در ضمیمه شماره یک ارائه شده است.
3-1-2-3- کنترل سوابق
برای فراهم کردن شواهد انطباق با الزامات و شواهد به کارگیری مؤثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، باید سوابق ایجاد و نگهداری شود. سوابق باید خوانا بوده و به آسانی قابل شناسایی و بازیابی باشند. یک روش اجرایی مدون به منظور تعریف کنترل های لازم برای شناسایی، نگهداری، محافظت، بازیابی، زمان نگهداری و تعیین تکلیف سوابق ایجاد شود [ISO22000,2005].
به عنوان الگو نمونهای از روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق در ضمیمه شماره یک ارائه شده است.
3-2- مسئولیت مدیریت
3-2-1- تعهد مدیریت
مدیریت ارشد باید شواهدی مبنی بر تعهد خود به توسعه و اجرای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و بهبود مداوم اثربخشی آن بوسیله موارد زیر را فراهم کند:
الف- نشان دهد که ایمنی محصول به وسیله اهداف تجاری سازمان پشتیبانی می شود؛
ب- آگاهی دادن به سازمان درباره اهمیت برآورده شدن الزامات این استاندارد، الزامات قانونی و مقررات و همچنین الزامات مشتری در ارتباط با ایمنی مواد غذایی؛
پ- برقراری خط مشی ایمنی مواد غذایی؛
ت- هدایت بازنگری های مدیریت؛
ث- حصول اطمینان از قابلیت دسترسی به منابع.
3-3- خط مشی ایمنی مواد غذایی
مدیریت ارشد باید خط مشی ایمنی مواد غذایی خود را تعیین، مستند، اعلام و منتقل کند.
مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که خط مشی ایمنی مواد غذایی:
الف- با نقش سازمان در زنجیره

دیدگاهتان را بنویسید