منابع پایان نامه ارشد درمورد
فنیل آلانین
The best rating. Five stars in row on a wooden desk

منابع پایان نامه ارشد درمورد فنیل آلانین

های بنیادی جنینی
آنمی با هیدروپس
انتقال سلول های خونی قرمز فشرده از طریق ورید نافی
فنیل کتونوری مادر
محدودیت فنیل آلانین
دیابت شیرین مادر
کنترل دقیق توسط انسولین در طی حاملگی ،حین زایمان
کمبود اکسیژن
اکسیژن رسانی به مادر ،تغییر وضعیت
افزایش مقدار مایع آمینوتیک
کاهش آمنیون،ایندومتاسین در صورت لزوم
کاهش مقدار مایع

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو