منابع پایان نامه ارشد درمورد
فنیل آلانین
Paper ships sailing on a sea following the leader. Leadership concept 3d illustration.

منابع پایان نامه ارشد درمورد فنیل آلانین

های بنیادی جنینی
آنمی با هیدروپس
انتقال سلول های خونی قرمز فشرده از طریق ورید نافی
فنیل کتونوری مادر
محدودیت فنیل آلانین
دیابت شیرین مادر
کنترل دقیق توسط انسولین در طی حاملگی ،حین زایمان
کمبود اکسیژن
اکسیژن رسانی به مادر ،تغییر وضعیت
افزایش مقدار مایع آمینوتیک
کاهش آمنیون،ایندومتاسین در صورت لزوم
کاهش مقدار مایع

پاسخی بگذارید

بستن منو