منابع پایان نامه ارشد با موضوع
الکترومیوگرافی، مبانی نظری، ایزومتریک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومیوگرافی، مبانی نظری، ایزومتریک

عملیاتی ۷
۱-۹-۱- الکترومیوگرافی ۷
۱-۹-۲- حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک (MVIC) ۸
۱-۹-۳-گونیامتر ۸
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه: ۱۱
۲-۲-مبانی نظری ۱۱
۲-۲-۱-ساختار استخوانهای تشکیل دهنده کمربندشانهای ۱۱
۲-۲-۱-ساختار استخوانهای تشکیل دهندهی کمربند شانهای ۱۲
۲-۲-۱-۱ استخوان بازو: ۱۲
۲-۲-۱-۲

دیدگاهتان را بنویسید