منابع و ماخذ پایان نامه
v_p، R=vr=v_max، r_r=const، نوشت:

منابع و ماخذ پایان نامه v_p، R=vr=v_max، r_r=const، نوشت:

. سرعت محوری تنها در محل سوراخ خروجی ثابت است. Pt هم فشار کل مایع است. از معادله‌ی بقای ممنتوم زاویه‌ای و با مبنا قرار دادن محور محفظه می‌توان برای سرعت محیطی نوشت:
v_p R=vr=v_max r_r=const (3-6)
برای ادامه فرضیات زیر را در نظر گرفته می‌شود:
سیال ایده‌آل

دیدگاهتان را بنویسید