منابع و ماخذ پایان نامه (۳-۵)، +P=P〗_t=const، (w=0)، 〖ρ/۲(u^2+v^2)

No Comments
دانلود پایان نامه

می‌چرخد.
ω=v/r = v_max/r_r =const (3-4)
سرعت v_max پدیدۀ هوایی‌اند از معادله برنولی حساب شود (w=0)
〖ρ/۲(u^2+v^2) +P=P〗_t=const (3-5)
که مقدار فشار Pمی‌تواند برابر فشار محیط در نظر گرفته شود

  پایان نامه با کلید واژگان [Co(Me-Salbn)(Py)2]B(Ph)4، ۲-۲-۲، [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4، (H2Me-Salbn)

دیدگاهتان را بنویسید