منابع و ماخذ پایان نامه
(۳-۵)، +P=P〗_t=const، (w=0)، 〖ρ/۲(u^2+v^2)
[url=/hh5800][img]http://kuaijibbs.com/istockphoto/banner/zhuce1.jpg[/img][/url] [color=red]Circular Flow Diagram[color] [url=/file_closeup.php?id=14569925 t=_blank][img]http://kuaijibbs.com/istockphoto/lighteffect/14569925.jpg[/img][/url][url=/file_closeup.php?id=18373145 t=_blank][img]http://kuaijibbs.com/istockphoto/Text ball/18373145.jpg[/img][/url][url=/file_closeup.php?id=18289134 t=_blank][img]http://kuaijibbs.com/istockphoto/Button/18289134.jpg[/img][/url][img]http://img.tongji.linezing.com/2052009/tongji.gif[/img]

منابع و ماخذ پایان نامه (۳-۵)، +P=P〗_t=const، (w=0)، 〖ρ/۲(u^2+v^2)

می‌چرخد.
ω=v/r = v_max/r_r =const (3-4)
سرعت v_max پدیدۀ هوایی‌اند از معادله برنولی حساب شود (w=0)
〖ρ/۲(u^2+v^2) +P=P〗_t=const (3-5)
که مقدار فشار Pمی‌تواند برابر فشار محیط در نظر گرفته شود

پاسخی بگذارید

بستن منو