منابع و ماخذ پایان نامه
مجموعههای، سامانهی، ژولیده275،

منابع و ماخذ پایان نامه مجموعههای، سامانهی، ژولیده275،

ابی در جدول 4-11 نشان داد سامانه دارای کارایی 88% است و به خوبی میتواند حملات دامگستری در وبگاههای بانکی را تشخیص دهد. اما همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شد، سامانه حاوی 159 قاعده و 20 شاخص ورودی است. این درحالی است که در عمل این سامانه باید به صورت برخط و در کوتاهترین زمان ممکن، نتیجهی تشخیص اعتبار وبگاه را اعلام کند تا بتوان بطور کاملاً بی‌درنگ از وارد شدن خسارات مالی به مشتریان بانک جلوگیری کرد. لذا در این بخش با استفاده از نظریهی مجموعههای ژولیده275، آن دسته از متغیّرهای ورودی که دارای افزونگی هستند، شناسایی شده و حذف میشوند و بدین ترتیب سامانهی خبرهی فازی طراحی شده در بخش قبل از نظر تعداد قوانین و زمان محاسبهی خروجی بهبود داده میشود. در ادامه به شرح مراحل طراحی سامانهی فازی-ژولیده میپردازیم.

4-11-1- کاهش متغیرهای ورودی با استفاده از نظریه‌ی مجموعههای ژولیده

دیدگاهتان را بنویسید