منابع و ماخذ پایان نامه
صلب، (اجباری)، r_r، گازیr

منابع و ماخذ پایان نامه صلب، (اجباری)، r_r، گازیr

سرعت باعث می‌شود که مؤلفه‌ی محیطی سرعت کاهش یابد و بیش‌ترین مقدار سرعت کمتر از مقداری شود که از معادله گردابه آزاد به‌دست می‌آید. اگر چه این مورد در تحلیل در نظر گرفته نشده است.
در محل هسته گازیr r_r گردابه صلب (اجباری) وجود دارد که در آن گاز که از محیط اطراف انژکتور نشئت می‌گیرد مانند یک جسم صلب با سرعت زاویه‌ای ثابت

دیدگاهتان را بنویسید