منابع و ماخذ پایان نامه صلب، (اجباری)، r_r، گازیr

No Comments
دانلود پایان نامه

سرعت باعث می‌شود که مؤلفه‌ی محیطی سرعت کاهش یابد و بیش‌ترین مقدار سرعت کمتر از مقداری شود که از معادله گردابه آزاد به‌دست می‌آید. اگر چه این مورد در تحلیل در نظر گرفته نشده است.
در محل هسته گازیr r_r گردابه صلب (اجباری) وجود دارد که در آن گاز که از محیط اطراف انژکتور نشئت می‌گیرد مانند یک جسم صلب با سرعت زاویه‌ای ثابت

  منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید