منابع و ماخذ پایان نامه
بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

دام‌گستری………………………………………………………. 100
جدول 4-12 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده………………………………………….. 112
جدول 4-13 نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده……………………………………………………………………………. 115

فهرست شکلها
عنوان
صفحه
شکل ‏11 روشگان اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
شکل 2-1 تغییرات دام‌گستری مبتنی بر رایانامه در سطح جهان……………………………………………………………………………………. 26
شکل 2-2 سازمان‌های مورد حمله‌ی دام‌گستری در سال 2012 به تفکیک صنعت………………………………………………………. 27
شکل 3-1 تابع عضویت زنگوله‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
شکل 3-2 تابع عضویت مثلثی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
شکل 3-3 تابع عضویت ذوزنقه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
شکل 3-4 تابع عضویت برای واژه “بالا” و “کم” در مثال اتومبیل………………………………………………………………………………… 48
شکل 3-5 ساختار اصلی سامانه‌ی فازی با فازی‌ساز و نافازی‌ساز……………………………………………………………………………………. 49
شکل 3-6 نواحی مثبت، منفی، مرزی و تقریب‌های مجموعه………………………………………………………………………………………….. 52
شکل 3-7 الگوریتم کاست سریع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
شکل 4-1 نمونه‌ی وبگاه جعلی یک مؤسسه‌ی مالی……………………………………………………………………………………………………….. 75
شکل 4-2 نمودار سنگریزه‌ای مقادیر ویژه………………………………………………………………………………………………………………………. 80
شکل 4-3 نمودار برداری حامل‌ها به ازای دو عامل………………………………………………………………………………………………………….. 81
شکل 4-4 نسخه‌ی دام‌گستری شده‌ی دروازه‌ی پرداخت بانک ملت……………………………………………………………………………….. 85
شکل 4-5 توابع عضویت متغیّر خروجی…………………………………………………………………………………………………………………………… 88
شکل 4-6 توابع عضویت شاخص «گواهی SSL» …………………………………………………………………………………………………………….91
شکل 4-7 توابع عضویت شاخص «طول یوآراِل»……………………………………………………………………………………………………………… 91
شکل 4-8 خروجی حاصل از موتور استنتاج کمینه‌ی ممدانی………………………………………………………………………………………. 103
شکل 4-9 قواعد سامانه‌ی خبره‌ی فازی شناسایی دام‌گستری……………………………………………………………………………………… 104
شکل 4-10 وبگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی ایران……………………………………………………………………………………………………… 106
شکل 4-11 گواهی بانک ملی ایران……………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
شکل 4-12 جزئیات گواهی بانک ملی ایران………………………………………………………………………………………………………………….. 107
شکل 4-13 اینترنت بانک اقتصاد نوین………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
شکل 4-14 اطلاعات مربوط به گواهی…………………………………………………………………………………………………………………………… 108
شکل 4-15 پایگاه قواعد سامانه‌ی خبره‌ی فازیِ شناسایی دام‌گستری…………………………………………………………………………. 109
شکل 4-16 خروجی نرم‌افزار وِکا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
شکل 4-17 قواعد سامانه‌ی خبره‌ی فازی- ژولیده………………………………………………………………………………………………………… 114

فصل اول- کلیات تحقیق
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در طول پانزده سال اخیر، ورود اینترنت و وب موجب بروز تحولات چشمگیری در سراسر دنیا شده است. انقلاب اینترنت نیز مانند هر پدیدهی فناورانهی دیگر آثار خوب و بد بسیاری در پی داشته است. از جمله تأثیرهای مثبت استفاده از اینترنت، امکان دسترسی به حجم انبوهی از اطلاعات در هر زمان و هر مکان دلخواه است. تغییر شکل و توسعهی حوزههای کسب وکار، زمامداران، آموزش، پژوهش، سرگرمی، فرهنگ و همچنین ایجاد ارتباط انبوه با سایر کاربران، از پیامدهای ورود به عصر اطلاعات بوده است. ابعاد منفی استفاده از اینترنت نیز، ایجاد مسائل ناخوشایندی است که موجب آزار و آسیب رساندن به افراد، کسب و کارها، مؤسسات و دولتها میشود(Kim et al. , 2011). کلاهبرداری1، دزدی هویت2، دامگستری3 و هرزنامه4، بزرگترین تهدید برای تجارت الکترونیکی و شهرت و اعتبار سازمانها در قرن بیست و یکم هستند(James, 2005).
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد و در آن به موضوعهای: روش تحقیق، فرضیات، پرسشهای تحقیق، اهداف و جنبه‌های نوآوری پژوهش اشاره خواهد شد.

1-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن

بانکداری الکترونیکی یکی از ملزومات تجارت الکترونیکی است. با توجه به اهمیت بانکداری الکترونیکی پیشرفته و بهروز، برای ورود به بازاره
ا
ی جهانی، باید زیرساختهای موردنیاز تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی را فراهم نمود و با پیادهسازی راهکارهای امنیتی، سطح اعتماد مشتریان و کاربران را افزایش داد.
دامگستری در بانکداری الکترونیکی مسئلهای پیچیده و چالشبرانگیز است زیرا از یک طرف آسیب گستردهای به اعتماد مشتریان اینترنتی وارد میکند و از سوی دیگر تلفیقی از مسائل فنی و اجتماعی است و تشخیص آن به صورت بیدرنگ5 بسیار دشوار است زیرا عوامل و معیارهای فراوانی در آن دخیل هستند. به همین دلیل راه حل جامعی وجود ندارد که بتواند به طور کامل جلو حملات دامگستری در این حوزه را بگیرد. سامانهی پیشنهادی در این پژوهش میکوشد حملات دامگستری را تشخیص داده و مانع افشای اطلاعات محرمانهی مشتریان بانک شود.

1-3- واژههای کلیدی تحقیق

الف- دامچینی6
دامچینی7 نوعی حملهی اینترنتی است که در آن مهاجمان تلاش میکنند نشانی یا وبگاه سازمانهای رسمی و قانونی را جعل کنند تا از این طریق کاربران را فریب دهند و آنها را وادار کنند اطلاعات محرمانه و شخصی خود مانند کلمه کاربری، رمز عبور یا اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیارشان قرار دهند(James, 2005).

ب- وبگاه(وبپایگاه)8
محیطی است که در آن پروندهها و بانکهای اطلاعاتی مرتبط با یکدیگر قرارگرفتهاند. در این محیط به دلیل استفاده از روشهای ابرمتنی9 و ابررسانهای10 امکان ایجاد پیوند بین پروندهها در داخل یا خارج از محیط وبگاه وجود دارد. وبگاهها دارای«آغازهای11» هستند که فهرستی از وظایف و محتویات آن را نشان میدهد (اسدی صومعه، 1389).

ج- بانکداری الکترونیکی12
بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای بانک در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سختافزاری و نرمافزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هرساعت از شبانهروز از طریق شبکههای ارتباطی ایمن، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند (ساروخانی، 1387).

د- بانکداری اینترنتی
انجام تراکنشهای مالی از طریق وبگاههای بانکها بر روی اینترنت را بانکداری اینترنتی13 یا بانکداری برخط14 گویند. بانکداری اینترنتی از مهمترین و گستردهترین انواع بانکداری الکترونیکی است. از دیدگاه برخی پژوهشگران، بانکداری اینترنتی فقط شیوهی جدیدی برای ارائه خدمات بانکی نیست بلکه فرصت و محرکی برای ایجاد تغییرات و تحولات کامل در کسب و کار و صنعت بانکداری نیز هست (ساروخانی، 1387).

ه- مجموعه های ژولیده15
مجموعهی ژولیده عبارت است از تقریب ابهام به کمک دو مفهوم «تقریب بالا»16 و «تقریب پایین»17. هر مجموعه دلخواه از مجموعهی مرجع بین تقریبهای بالا و پایین خود قرار میگیرد بدین معنی که هر عنصر در تقریب پایین لزوماً عضوی از مجموعه خواهد بود ولی عناصر تقریب بالا ممکن است عضو مجموعه نباشند. در نظریهی مجموعهی ژولیده، هریک از زیرمجموعهها با استفاده از دانش موجود در دادهها تقریب زده میشود (Jensen and Shen, 2004).

و- سامانهی فازی
سامانهی فازی، سامانهای است که برای استدلال و استنتاج، به جای منطق دودویی از مجموعه‌ای از توابع عضویت و قواعد فازی استفاده می‌کند. اینگونه سامانهها پدیدههای غیرقطعی و نامشخص را توصیف میکنند. قلب یک سامانهی فازی یک پایگاه دانش است که از قواعد اگر-آنگاه فازی تشکیل شده است. یک قاعدهی اگر-آنگاه فازی یک عبارت اگر-آنگاه است که بعضی کلمات در آن به وسیلهی توابع عضویت پیوسته مشخص شدهاند (تشنهلب و همکاران، 1389).

1-4- هدف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش «افزایش امنیت وبگاهها در بانکداری الکترونیکی و جلوگیری از گسترش تأثیر دامگستران» است که در نهایت منجر به افزایش اطمینان خاطر مشتریان برای استفاده از امکانات بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
بدین منظور، پژوهش پیشرو اهداف جزیی و اختصاصی دیگری را نیز دنبال می‌کند که اهم آنها عبارتند از:
شناسایی عوامل مؤثر در تشخیص حملات دامگستری در وبگاههای بانکداری الکترونیکی
تشخیص وبگاههای جعلی طراحی شده توسط دامگستران که مانع از سرقت هویت مشتریان و وارد آمدن خسارت مالی به مشتریان و بانکها میشود.

1-5- فرضیهی تحقیق

فرضیهی اصلی این پایاننامه به شرح زیر است:
به کمک نظریهی فازی میتوان سامانهای خبره طراحی کرد که حملات دامگستری به وبگاه بانکها را شناسایی کند.
علاوه بر این پرسشهای اصلی پژوهش عبارت است از:
آیا سامانهی خبرهی فازی میتواند فرایند تشخیص وبگاههای دامگستری شده را بهبود بخشد؟
آیا روشهای دادهکاوی فاز

دیدگاهتان را بنویسید