منابع و ماخذ پایان نامه
، u، vp، v=

منابع و ماخذ پایان نامه ، u، vp، v=

معادله ۳-۵، u به شکل زیر به‌دست می‌آید:
u=√((۲P_t)/ρ-v_max^2 )=const (3-11)
توزیع سرعت محوری u در مقطع B’-B’ (شکل ۱-۲) به‌صورت زیر است، با تعیین سرعت vp و مقدار Q و قرار دادن آن در معادله ۳-۶، و سپس قرار دادن K به‌دست آورده می‌شود:
v= (μKr_o)/r √(۲P_t/ρ)

دیدگاهتان را بنویسید