منابع و ماخذ پایان نامه
، rdφdp=v^2/r، (۳-۷)، اینرسی

منابع و ماخذ پایان نامه ، rdφdp=v^2/r، (۳-۷)، اینرسی

است.
میدان سرعت در کل محل بین دیواره محفظه و هسته گازی جریان پتانسیل است.
ممنتوم زاویه‌ای ثابت است.
جاذبه وجود ندارد.
جریان پایدار و نسبت به محور متقارن است.
مؤلفه سرعت شعاعی وجود ندارد.
تعادل برای یک المان مایع بین نیروهای فشار و اینرسی به شکل زیر است
rdφdp=v^2/r dm (3-7)

دیدگاهتان را بنویسید