منابع تحقیق درمورد
یارانه، اجتماعی،، کشاورزی،،

منابع تحقیق درمورد یارانه، اجتماعی،، کشاورزی،،

کشاورزی ، امکان صادرات این محصولات و کسب درآمد ارزی را نیز بوجود آورند . لیکن سیاستهای دولت سبب می شود تا حتی پس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین ، پرداخت یارانه مذکور تداوم پیدا کند و موجب تخصیص غیر بهینه منابع گردد.
بسیاری از دولتها به عنوان بخشی از سیاستهای کشاورزی، یارانه تولید را برای رسیدن به اهداف خاص اجتماعی،

دیدگاهتان را بنویسید