منابع تحقیق درمورد کشورهای در حال توسعه، نهاده های شیمیایی، محصولات زراعی

TARGET AUDIENCE CONCEPT

اصلی از این کار ، ترویج و ارتقای نقش نهاده های مانند نهاده های شیمیایی است که می تواند عملکرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد. کشورهای در حال توسعه می کوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین کنند و در عین حال سطح در آمد و معیشت کشاورزان را نیز بهبود بخشند و حتی از طریق ایجاد مازاد تولید محصولات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*