منابع تحقیق درمورد
کشورهای در حال توسعه، نهاده های شیمیایی، محصولات زراعی
Business People Planning Strategy Analysis Concepts on Chalkboard Background

منابع تحقیق درمورد کشورهای در حال توسعه، نهاده های شیمیایی، محصولات زراعی

اصلی از این کار ، ترویج و ارتقای نقش نهاده های مانند نهاده های شیمیایی است که می تواند عملکرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد. کشورهای در حال توسعه می کوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین کنند و در عین حال سطح در آمد و معیشت کشاورزان را نیز بهبود بخشند و حتی از طریق ایجاد مازاد تولید محصولات

پاسخی بگذارید

بستن منو