منابع تحقیق درمورد کشورهای در حال توسعه، مصرف کنندگان، یارانه ها

یارانه می پردازد تا علاوه بر تقویت بخش تولید ، قیمت آنها را نیز برای مصرف کنندگان ارزان نگه دارد . این یارانه ها معمولا به نهاده هایی چون کود شیمیایی ، سم ، بذر ، ماشین آلات پرداخت می شود( کوپاهی و آقایا،۱۳۷۲). پرداخت یارانه به نهاده های کشاورزی یک سیاست مرسوم در اکثر کشور های جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه است. در واقع هدف