منابع تحقیق درمورد شرایط آب و هوایی، منابع طبیعی، بخش کشاورزی

digital city scape with digit number elements illustration ,concept of smart city and digital transformation

به بخش کشاورزی می دهند. به عقیده هوک (۱۹۸۶)، مهمترین این اهداف عبارتند از:
۱- نگه داشتن مردم بر سر زمینها
۲- بالا بردن مطلوبیت زندگی در سطح روستا
۳- غلبه بر هزینه های فاصله تا مراکز شهری و عدم حتمیت ناشی از شرایط آب و هوایی
۴- حمایت ویژه از منابع طبیعی مانند آب و خاک
۵- فراهم آوردن منابع جهت تحقیقات