مقاله رایگان با موضوع
سبک های مقابله ای، سبک های مقابله، سطح معنادار

مقاله رایگان با موضوع سبک های مقابله ای، سبک های مقابله، سطح معنادار

431/0
058/0-
سطح معناداری
001/0
001/0
316/0
انعطاف پذیری
ضریب همبستگی پیرسون
452/0-
42/0-
404/0-
سطح معناداری
001/0
001/0
001/0
سازگاری
ضریب همبستگی پیرسون
514/0
530/0
261/0
سطح معناداری
001/0
001/0
001/0
وظیفه شناسی
ضریب همبستگی پیرسون
337/0
326/0
033/0
سطح معناداری
001/0
001/0
569/0
در بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای، که نتایج آن در جدول (4-6) آمده است نتایج زیر بدست آمد:
– بررسی رابطه روان رنجور خویی با سبک های مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار کمتر از 05/0 است بنابر این با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین روان نژندیبا سبک های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار رابطه معناداری وجود دارد از آنجا که مقدار همبستگی منفی است در نتیجه رابطه منفی معنادار است و منفی بودن رابطه به معنای وجود رابطه عکس بین متغیرها می باشد به عبارتی هرچه شخصیت روان رنجور خویی بالاتری داشته باشد سبک مسئله مدار و هیجان مدار پایین تر است. اما در مورد سبک مقابله ای اجتنابی از آنجا که سطح معناداری آزمون بیشتر از 05/0 است با احتمال 95/0 فرض رد می شود و بین روان رنجور خویی با سبک اجتنابی رابطه معناداری وجود ندارد.
– بررسی رابطه برون گرایی با سبک های مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار و اجتنابی کمتر از 05/0 است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین برون گرایی با سبک های مقابله ای مسأله مدار و هیجان مدار رابطه معناداری وجود دارد از آنجا که مقدار همبستگی منفی است در نتیجه رابطه منفی معنادار است و منفی بودن رابطه به معنای وجود رابطه عکس بین متغیرها می باشد به عبارتی هرچه شخصیت برون گرایی بالاتری داشته باشد سبک های مقابله ای پایین تر است اما در مورد سبک مقابله ای اجتنابی از آن جا که سطح معنا داری آزمون بیشتر از 05/0 است با احتمال 95/0 فرض رد می شود و بین برون گرایی با سبک اجتنابی رابطه معنا داری وجود ندارد.
– بررسی رابطه انعطاف پذیری با سبکهای مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار و کمتر از 05/0 است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین انعطاف پذیریبا سبک های مقابله ای رابطه معناداری وجود دارد از آنجا که مقدار همبستگی منفی است در نتیجه رابطه منفی معنادار است و منفی بودن رابطه به معنای وجود رابطه عکس بین متغیرها می باشد به عبارتی هرچه شخصیت انعطاف پذیری بالاتری داشته باشد سبک های مقابله ای پایین تر است.
– بررسی رابطه سازگاری با سبک های مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار و اجتنابی کمتر از 05/0 است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین سازگاری با سبک های مقابله ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بررسی رابطه وظیفه شناسی با سبک های مقابله ای نشان داد که سطح معناداری آزمون برای سبک های مسئله مدار و هیجان مدار کمتر از 05/0 است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین وظیفه شناسی با سبک های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما در مورد سبک مقابله ای اجتنابی از آنجا که سطح معناداری آزمون بیشتر از 05/0 است با احتمال 95/0 فرض رد می شود و بین مسئولیت پذیری با سبک اجتنابی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه سوم:بین سبک های مقابله ای و تاب آوری رابطه معنادار وجود دارد.
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی رابطه بین سبک های مقابله ای و تاب آوری
میانگین
انحراف معیار
همبستگی
سطح معنی داری
تاب آوری
59/86
92/16
318/0
001/0
سبک مسئله مداری
77/18
39/4
تاب آوری
59/86
92/16
528/0
001/0
سبک هیجان مداری
56/14
36/4
تاب آوری
59/86
92/16
054/0
351/0
سبک اجتنابی
97/10
1/3
جدول (4-7)، نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین سبک های مقابله ای و تاب آوری را نشان می دهد. براساس این نتایج سطح معناداری آزمون برای تاب آوری باسبک های مقابله ای مسئله مدار وهیجان مدارکمتر از مقدار 05/0= α است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین تاب آوری با سبک های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار رابطه معناداری وجود دارد. اما در مورد سبک مقابله ای اجتنابی از آنجا که سطح معناداری آزمون بیشتر از 05/0 است با احتمال 95/0 فرض رد می شود و بین تاب آوری با سبک اجتنابی رابطه معناداری وجود ندارد.
تحلیل رگرسیون
پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای می توانند تاب آوری را پیش بینی نماید؟
رگرسیون چندگانه، گسترش ضریب همبستگی بین دو متغیر می باشد که یک متغیر و تغییرات آن را بر اساس چندین متغیر دیگر (متغیر پیش بین یا مستقل) پیش بینی می کنیم.
جدول4-8: آزمون آر (R)
مجذور آر تنظیم شده
مجذور آر (R)
R
673/0
682/0
826/0
نتایج بدست آمده در جدول فوق، ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرها را نشان می دهد (826/0=R). این مدل با توجه به اینکه 673/0= مجذور آر تنظیم شده، می باشد می تواند 3/67 درصد از واریانس را توجیه کند.
جدول 4-9: آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معناداری
رگرسیون
802/58397
8
725/7299
06/78
001/0
باقی مانده ها
585/27212
291
514/93
مجموع
387/85610
299
با استفاده از روش Enter، مدل معناداری به دست آمد چرا که سطح معناداری آزمون F، 001/0 کمتر از مقدار 05/0 می باشد.
جدول 4-10: نتایج آزمون متغیرهای پیش بینی
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد
t
سطح معناداری
B
خطای
استاندارد
Beta
مقدار ثابت
65/65
89/11
52/5
001/0
روان رنجور خویی
102/0-
125/0
044/0-
813/0-
417/0
برون گرایی
545/0
188/0
14/0
903/2
004/0
انعطاف پذیری
309/1-
117/0
434/0-
177/11-
001/0
سازگاری
341/0-
156/0
1138/0-
192/2-
029/0
وظیفه شناسی
675/1
164/0
516/0
201/10
001/0
مسئله مدار
905/1-
355/0
494/0-
363/5-
001/0
هیجان مدار
733/2
289/0
706/0
469/9
001/0
اجتنابی
896/0-
4/0
164/0-
241/2-
026/0
جدول 4-10، اطلاعاتی در رابطه با متغیرهای پیش بینی که در مدل وارد شده است، ارائه می دهد. با توجه به جدول برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری، وظیفه شناسی، مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی پیش بینی کننده معناداری برای تاب آوری بوده است (05/0p<). اما روان رنجور خویی پیش بینی کننده معناداری نبوده است (05/0p>).
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

دیدگاهتان را بنویسید