مقاله رایگان با موضوع
تاب آوری، سبک های مقابله، همبستگی پیرسون

مقاله رایگان با موضوع تاب آوری، سبک های مقابله، همبستگی پیرسون

دانشجویان و سربازان فرانسوی به دست آوردند گروسی فرشی (1380) این پرسشنامه را در ایران به فارسی ترجمه و بر روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی کرده است، به منظور ارزیابی روایی ملاکی این آزمون از محاسبه همبستگی بین دو فرم، گزارش شخصی و گزارش مشاهده گر استفاده شده است، که ضرایب حاصل بین 45/0 تا 66/0 بوده اند. ضرایب پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 56/0 تا 76/0 بدست آمده است (گروسی فرشی، 1380). در این پژوهش آلفای کرونباخ برای پنج عامل بزرگ شخصیت (نوروزگرایی، برون گرایی، گشودگی) مقبولیت و وظیفه شناسی) به ترتیب برابر با 84/0، 63/0، 38/0، 66/0، و 76/0 بدست آمد.
3-5-2- پرسشنامه تاب آوری
برای سنجش میزان تاب آوری از مقیاس تاب آوری کانرو دیویدسون استفاده گردید. مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) یک ابزار 25 گویه ای است که کانر و دیویدسون آن را با بازبینی منبع پژوهشی (1991-1979) در زمینه تاب آوری تهیه نمودند. بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در گروه هایی مثل جمعیت های عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه، بیماران سرپایی پزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و بیماران مبتلا به اختلال پس از ضربه انجام شده است. سازندگان این مقیاس معتقدند که این پرسشنامه افراد تاب آور را از افراد غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیربالینی جدا می کند و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی به کار رود (محمدی، 1384). این پرسشنامه در یک مقیاس پنج درجه ای از کاملاً نادرست تا همیشه درست ساخته شده است. به نحوی که کاملاً درست نمره یک، به ندرت درست نمره دو، گاهی درست نمره سه، اغلب درست نمره چهار و همیشه درست نمره پنج را به خود اختصاص می دهند. دامنه نمره گذاری این مقیاس بین 125-25 است.
کانرودیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را 89/0 گزارش کرده اند همچنین ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی در یک فاصله 4 هفته ای 87/0 بوده است.
نمره مقیاس تاب آوری کانرودیویدسون با نمرات مقیاس سرسختی کوباسا همبستگی مثبت معنادار و با نمره مقیاس استرس ادراک شده و مقیاس آسیب پذیری نسبت به استرس شیهان همبستگی منفی معناداری داشتند. که این نتایج حاکی از اعتبار همزمان اینمقیاس است. این مقیاس در ایران توسط محمدی در سال 1384 هنجار یابی شده است. برای سنجش روایی این مقیاس ابتدا همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله محاسبه شده و همبستگی هر نمره با نمره کل به جز گویه 3 ضریب های بین 41% تا 64% را نشان داد و سپس از روش تحلیل عاملی استفاده شده است، قبل از سنجش تحلیل عاملی، دو شاخی KMO و آزمون کرویت بارتلت هم محاسبه شده و مقدار KMO برای 87/0 و مقدار تی دو در آزمون بارتلت 5556/28 به دست آمد که هر دو این موارد نشان دهنده شرایط مناسب برای انجام تحلیل عاملی است. برای پایایی این مقیاس هم از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است و میزان آن هم 89% گزارش شده است (محمدی، 1384) در پژوهش دیگری که توسط سامانی و همکاران (1386) برای بررسی پایایی این مقیاس در دانشجویان صورت گرفت، پایایی این مقیاس را 93% گزارش کردند. میزان شاخص KMO هم برابر 91% و ضریب کرویت بارتلت برای 47/2 گزارش شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل شایستگی، استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت عواطف/ روابط ایمن، مهار / معنویت را برای مقیاس تاب آور یاد کرده است. چون روایی و پایایی زیر مقیاس ها هنوز به طور قطع تأیید نشده اند در حال حاضر نمره کل تاب آوری برای هدف های پژوهشی معتبر محسوب می شود (کانرودیویدسون 2003، نقل از بشارت، صالحی، شاه محمدی، نادعلی و زبردست، 1387) در این پژوهش نیز پایایی براساس آلفای کرونباخ محاسبه گردید و (74/0= ) به دست آمد.
3-5-3- نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا (CISS-SF)
اندلر و پارکر (1990) را با هدف ارزیابی انواع سبک های مقابله ای افراد در موقعیت های تنیدگی زا شامل سبک های مقابله مساله مدار، هیجان مدار و اجتنابی طراحی کردند. این آزمون شامل 48 سوال است که هر 16 سئوال به یکی از ابعاد مقابله مربوط بوده و پاسخ به هر سوال بر اساس یک مقیاس از هرگز (1) تا خیلی زیاد (5) مشخص می شود. سبک مقابله اجتنابی قابل تفکیک به خرده مقیاس های حواس پرتی و مشغولیت اجتماعی است که هر یک به ترتیب از طریق 8 و5 سئوال ارزیابی می شوند. گفتنی است که سبک غالبهرفرد با توجه به نمره ی وی در هر یک از ابعاد سه گانه سبک های مقابله تعیین می شود، به بیان دیگر، هر کدام از رفتارها که در این مقیاس نمره بالاتری کسب کنند، آن رفتار به عنوان سبک مقابله ای ترجیحی فرد در نظر گرفته می‌شود (کاکابرایی و همکاران، 1390). نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر روی نسخه کوتاه (21 سوالی) CISS در مطالعه کوهن که با هدف بررسی ساختار عاملی CISS-SF انجام شد نشان داد که الگوی چهار عاملی CISS-SF در مقایسه با الگوی چهار عاملی برازش بهتری با داده ها دارد. در پژوهش کوهن و همکاران (2006، نقل از کاکابرایی و همکاران، 1390) ضرایب آفای کرونباخ و ضرایب همبستگی حاصل از آزمون- با خرده مقیاس‌ها نشان داد که CISS-SF از اعتبار بالایی برخوردار است. در نسخه ی کوتاه CISS، هر یک از سبک های مقابله مساله‌مدرا، هیجان مدار و اجتنابی از طریق 7 سئوال اندازه گیری می شود. در مطالعه‌ی کاکابرایی و همکاران(1390) ضرلیب آلفای کرونباخ سبک‌های مقابله مساله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتنابی در بین والدین کودکان استثنایی به ترتیب برابر با 84/0، 73/0، 65/0 و در کل 78/0 به دست آمد.
3-5-4-روش اجرای پژوهش
با توجه به جامعه آماری پژوهش که کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد واحد کرمانشاه بودند هماهنگیهای لازم در دانشگاه صورت گرفت. آزمودنی ها به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ابتدا برای دانشجویان درباره‌ی پرسشنامه ها و نحوه‌ی پاسخگویی به سئوالات توضیح داده شد و به سئوالات آنان نیز پاسخ داده شد، سپس 300 پرسشنامه در میان دانشجویان توزیع گردید و پس از پاسخگویی به سئوالات پرسشنامه ها به محقق برگرداند شد.
3-5-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش حاضر، داده‌های جمع‌آوری شده در نرم افزار SPSS وارد و تجزیه و تحلیل شدند، در این پژوهش در بخش توصیفی به منظور توصیف یافته‌های آماری توصیفی شامل جدول فراوانی و درصد و شاخص‌های میانگین، میانه انحراف معیار و واریانس و در بخش استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
این فصل از پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و در راستای پاسخ به اهداف پژوهشی تدوین شده است. یافته های حاصل از تحقیق در بخش توصیفی و تحلیلی ارائه شده است. در بخش توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته، ویژگیهای فردی در قالب جداول توزیع فراوانی تشریح شده است. در بخش تحلیلی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
4-1- توصیف139 داده ها
در این بخش به بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی پرداخته شده است. اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه این پژوهش در زیر خلاصه و تحلیل شده اند.
4-1-1- جنسیت
با توجه به داده ها و یافته های پژوهش، 3/54 درصد افراد پاسخگو مرد و 7/45 درصد نیز زن بوده اند (جدول 4-1).
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد جنسیت
درصد
فراوانی
جنسیت
3/54
163
مرد
7/45
137
زن
100
300
مجموع
4-1-2- سن
با توجه به یافته های پژوهش، میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها به ترتیب 09/34 و 17/10 سال بوده است (جدول 4-2).
جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد سن
ماکزیمم
می نیمم
انحراف معیار
میانگین
60
20
17/10
09/34
سن
4-1-3- وضعیت تاهل
با توجه به داده ها و یافته های پژوهش، 7/59 درصد افراد پاسخگو متاهل و3/40 درصد نیز مجرد بوده است (جدول 4-3).
جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل
درصد
فراوانی
3/40
121
مجرد
7/59
179
متاهل
100
300
مجموع
4-2- آمار استنباطی
به منظور سنجش و انجام آزمون در این پژوهش، از پرسشنامه هایی با طیف لیکرت140 5 گزینه ای استفاده شده است.
ضریب همبستگی پیرسون مبتنی بر کوواریانس دومتغیر و انحراف معیارهای آنها می باشد که از برآوردهای آنها برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود به منظور بررسی فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش که مهمترین بخش تحلیل آماری به شمار می آیند، با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. فرضیه H0 پژوهش مبتنی بر عدم وجود رابطه بین عوامل و فرضیه H1 نیز مبتنی بر وجود رابطه بین عوامل پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های مقابله ای و تاب آوری می باشد.
فرضیه اول:بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب آوری رابطه معنادار وجود دارد.
جدول 4-4: نتایج آزمون همبستگی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب آوری
میانگین
انحراف معیار
همبستگی
سطح معنی داری
تاب آوری
59/86
92/16
404/0-
001/0
روان رنجور خویی
61/34
31/7
تاب آوری
59/86
92/16
512/0
001/0
برون گرایی
3/38
35/4
تاب آوری
59/86
92/16
400/0-
001/0
انعطاف پذیری
45/38
604/5
تاب آوری
59/86
92/16
395/0
001/0
سازگاری
93/42
85/6
تاب آوری
59/86
92/16
517/0
001/0
وظیفه شناسی
39/44
21/5
جدول (4-4)، نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب آوری را نشان می دهد. براساس این نتایج سطح معناداری آزمون برای پنج عامل بزرگ شخصیت (روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری) کمتر از مقدار 05/0= است بنابراین با اطمینان 95% فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود به عبارت دیگر می توان گفت بین پنج عامل بزرگ شخصیت (روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری)و تاب آوری رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه برای روان نژندی و انعطاف پذیری با توجه به منفی بودن مقدار همبستگی آنها، رابطه ای منفی و معنادار است که منفی بودن رابطه حاکی از این است که بین دو متغیر مورد بررسی رابطه عکس برقرار است به عبارتی هرچه روان نژندی و انعطاف پذیری کمتر باشد تاب آوری بالاتر است.
فرضیه دوم: بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای رابطه معنادار وجود دارد.
جدول 4-5- میانگین و انحراف معیار پنج عامل شخصیت و سبکهای مقابله ای
میانگین
انحراف معیار
روان رنجور خویی
61/34
31/7
برون گرایی
3/38
35/4
انعطاف پذیری
45/38
604/5
سازگاری
93/42
85/6
وظیفه شناسی
39/44
21/5
مسئله مداری
77/18
39/4
هیجان مداری
56/14
36/4
اجتنابی
97/10
106/3
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی رابطه بین پنج عامل شخصیت و سبک های مقابله ای
مسئله مدار
هیجان مدار
اجتنابی
روان رنجور خویی
ضریب همبستگی پیرسون
223/0-
398/0-
034/0
سطح معناداری
001/0
001/0
557/0
برون گرایی
ضریب همبستگی پیرسون
254/0

دیدگاهتان را بنویسید