مقاله درمورد دانلود
مدیریت دانش، اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

عمر و چرخه سازمان، ارزش افزوده، بـــهره وری و توسعه پایدار برای سازمان را پی ریزی کرد. زیرا اصولا” ریشه هر نوع تحول، تغییر و توسعه از منابع انسانی شروع می گردد (وزارت تعاون، معاونت تحقیقات،بی تا).
1-2-3-11 مدل کیفیت جامع

1-2-3-12 عناصر اصلی مدیریت کیفیت جامع مرتبط با منابع انسانی
از آنجائیکه منابع انسانی شامل افراد، کلیه شبکه ها و ساختارهای مرتبط به منظور ارائه یک کار دسته جمعی با کیفیت می باشد لذا یک سازمان موفق می کوشد تا منابع انسانی خود را در جهت تولید محصولات /ارائه خدمات با کیفیت بالا ترغیب مدیریت نماید. در این راستا شواهد بسیار زیادی وجود دارد که موفقیت سازمان وکیفیت به صورت دست در دست و موازی حرکت می کنند و مدیریت کیفیت جامع استراتژی جهت تحقق بخشیدن به این امر می باشد.

عناصر اصلی مدیریت کیفیت جامع که ارتباط مستقیم با منابع انسانی دارد به قرار زیر می باشد:
– افزایش کارایی و سیستمهای کاری از طریق توانمند سازی منابع انسانی
– بهبود مستمرسیستم از طریق بهینه سازی منابع انسانی
– رضایتمندی و خشنودی کارکنان (مشتریان داخلی)
– افزایش اثر بخشی فعالیتهای منابع انسانی
– برنامه ریزی و ارزیابی منابع انسانی
– آموزش و توسعه منابع انسانی

2-2 پیشینه عملی و تجربی تحقیق
2-2-1 مدیریت دانش: تحقیقات داخلی
• در پژوهشی، ابزری و همکاران (2011) به بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروی ایران پرداختند. بنابراین پس از احصای مؤلفه های اصلی مدیریت دانش از طریق بررسی ادبیات موضوع، میزان توجه به این مؤلفه ها در دو وضعیت موجود و مطلوب صنعت خودرو و میزان شکاف بین آنها مطالعه شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش 120 نفر از طبقات مختلف کارکنان و مدیران صنعت خودرو به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات بیانگر آن است که بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در بین مؤلفه های مدیریت دانش به ترتیب مربوط به ایجاد و کاربرد دانش است (ابزری و دیگران، 2011).
• مدهوشی و همکاران (2011) نیز در پژوهشی به بررسی اثرگذاری فرآیند مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق مازندران پرداختند. برای پژوهش، از پرسش نامه طیف لیکرت استفاده شده است که پس از نمونه گیری تصادفی، 213 عنوان کسب و کار کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق مازندران بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تسهیم دانش به صورت مستقیم (0.46) و غیرمستقیم (0.38) و به کارگیری دانش به صورت مستقیم (0.59) بر روی فرآیند کارآفرینی سازمانی اثرگذاری معناداری دارند. اما اثرگذاری مستقیم گردآوری دانش تأیید نشد. از سوی دیگر، اثرگذاری غیرمستقیم گردآوری دانش بر کارآفرینی سازمانی با تسهیم (0.15) و به کارگیری دانش (0.12) تأیید شد (مدهوشی و همکاران،2011).
• همچنین، دعایی و همکاران (2010) به ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی استان های یزد و اصفهان و بررسی تفاوت سطوح شاخص های ده گانه در میان دانشگاه های مورد مطالعه پرداختند. تعداد نمونه آماری درنظر گرفته شده 365 نفر بود که در نهایت تعداد 342 پرسشنامه بازگشت داده شد. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که به طور کلی در دانشگاه های دولتی، مدیریت دانش بیشتر مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در دانشگاه های آزاد مورد مطالعه، ابعاد مدیریت دانش از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند، به طوری که این مراکز نتوانسته اند انتظارات کارکنان و اساتید خود را از مدیریت دانش فراهم آورند و این امر موجب شده است بین انتظارات و ادراکات کارکنان و اساتید دانشگاه های آزاد، شکاف قابل توجهی به وجود آید (دعایی و همکاران،2010).
• در تحقیقی دیگر، عزیزی و همکاران (2010) به بررسی و مقایسه ابعاد مدیریت دانش بین سازمان های دولتی و خصوصی پرداختند. جامعه آماری این تحقیق، تمامی مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات بانک های دولتی تجارت و صادرات و نیز بانک های خصوصی پارسیان و سامان واقع در تهران بودند و تعداد جامعه آماری پژوهش در 4 بانک مربوط در کل 130 نفر بود که بر طبق فرمول نمونه گیری از جامعه محدود، نمونه ای با حجم 64 نفر انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از پنج بعد شناسایی شده، تنها در دو بعد فناوری اطلاعات و فرآیندهای مدیریت دانش تفاوت معناداری بین بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد.
• (بردبار و همکاران) در مقاله ای تحت عنوان: ارزشیابی و آسیب شناسی مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی دانشکده مدیریت دانشگاههای تهران، تربیت مدری و یزد) به نتایج زیر دست یافته اند که خلاصه آن به صورت زیر می باشد:
به منظور کسب مزیت رقابتی و ادامه بقا و مقابله با شرایط متغیر محیطی بسیاری از شرکتها به استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین، تکنیک ها و اصول نو ازجمله طرح ریزی منابع انسانی، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت جامع کیفیت و بخصوص مدیریت دانش روی آورده اند؛ با وجود این که موسسات دانشگاهی به عنوان مراکز تولید و اشاعه دانش و مخازن اصلی دانش هستند و بیش از هر سازمان دیگری نیازمند اجرای مدیریت دانش می باشند، تاکنون توجه کافی به سرمایه های فکری و دانش تولید شده بوسیله جامعه دانشگاهی مبذول نشده است.
این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی مفاهیم، ابزار، فرایندها و مسائل مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی به آسیب شناسی آن در این موسسات پ
ر
داخته ومولفه های مدیریت دانش را در این موسسات مورد ارزیابی قرار دهد. اجرای صحیح مدیریت دانش در دانشگاهها میتواند با محدودیتهای زیر مواجه شود:
– عدم شناسایی توانایی های موجود
– بازسازی و استفاده مجدد از دانش گذشته به جای ایجاد دانش جدید
– دانستن تکنولوژی به عنوان تنها مولفه مدیریت دانش
– فرهنگ سازمانی، سنتی بودن تکنیک های موجود
– مقاومت در برابر تغییر و عدم حمایت مدیریت ارشد

• امیری و همکاران در مقاله ای تحت عنوان : ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اعمال فرآیندهای مدیریت دانش، به نتایج زیر دست یافته اند که خلاصه آن به صورت زیر می باشد:
با توجه به ارتباط تنگاتنگ کاری در سازمان های بهداشت و سلامت با دانش و اطلاعات روزآمد، مدیریت دانش امروزه به عنوان یک پارادایم حاکم در این سازمان ها مطرح است و این سازمان ها ناگزیر به تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور پیاده سازی مدیریت دانش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات خود هستند.این بخش از نظام اجتماعی نیازمند مدیریت کارآمد و موثر، استفاده از کارکنان ماهر و با دانش، استفاده از روش های نوین مدیریت اطلاعات وتخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش می باشد. از این رو با توجه به اهمیت مدیریت دانش در سازمان های بهداشتی درمانی، هدف اصلی این پژوهش آگاهی از وضعیت مدیریت دانش و فرآیندهای آن در دانشگاه علوم پزشکی همدان است.
یکی از روشها یا مدلهای جامع و کاربردی مدیریت دانش، مدل «پایه های ساختمان مدیریت دانش» می باشد، در این مدل مدیریت دانش شامل چرخه درونی (شامل ابعاد شناسایی، کسب، توسعه، اشتراک و توزیع، بهره گیری و ذخیره و سازماندهی دانش) و چرخه بیرونی (شامل ابعاد اهداف دانشی و ارزیابی) می باشد. در این تحقیق وضعیت 6 فرآیند موجود در چرخه درونی این مدل در دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد ارزیابی قرار گرفت.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی توصیفی بوده که جامعه آماری آن کلیه کارکنان با مدرک فوق دیپلم و بالاتر شاغل در دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد و داده های آن از طریق پرسشنامه از پیش ساخته با تعداد نمونه 180 تایی گردآوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که وضعیت مدیریت دانش در حد مطلوبی نمی باشد و لازم است که سازمان های بهداشت و سلامت، به اهمیت این سرمایه با ارزش توجه نمایند و اقدامات لازم جهت پیاده سازی مدیریت دانش همچون برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش، ترویج فرهنگ مشارکت، واگذاری مدیریت کتابخانه ها به عنوان مراکز مدیریت دانش به افراد متخصص و نظایر اینها را انجام دهند.
• سیدزاده در مقاله ای تحت عنوان: بررسی کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاهها مطالعه موردی دانشگاه پیام نور، به نتایج زیر دست یافته اند که خلاصه آن به صورت زیر می باشد. با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و کاربردهای وسیع آن در سازمان ها وجوامع بشری این احساس را بوجود می آورد که نیاز به ابزار یا روشی برای بهره گیری هر چه بیش تر از آن امری مهم است، بهترین وسیله برای این منظور بهره گیری از مدیریت دانش می باشد.
مدیریت دانش شامل خلق دانش، کســـب دانش، ذخیره سـازی دانش، انتشــار و به اشتراک گذاری دانش و بالاخره به کارگیری دانش است.در سازمان ها علی رغم وجود حجم بسیار بالایی از اطلاعات و دانش و نیز به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، اطلاعات به صورت صحیحی منتقل نمی گردد، لذا در جهت توسعه تحقیقات می تـــوان با بهره گیری از فرآیند های نوآوری و مدیریت دانش گام های موثری برداشت.
توسعه کمی و کیفی دانشگاه پیام نور از یک سو و گرایش به رویکردهای نوین در مدیریت دانش از سوی دیگر،استفاده بهینه از مدیریت دانش را در این سازمان ضروری می سازد. در این مقاله سعی براین بوده است که ابتدا به واکاوی ادبیات مربوط به مدیریت دانش اعم از تعاریف صاحب نظران ودیدگاه های گوناگون دانشمندان درباره کارکردهای عمده و کلیدی مدیریت دانش پرداخته شود و سپس از طریق مصاحبه با خبرگان دانشـگاهی عوامل موثر در حــــوزه مدیریت دانش شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته و در قالب مدلی مفهومی ارائه گردیده است. و نهایتا مدل بوسیله مدیران و کارشناسان دانشگاه پیام نور مورد پیمایش و آزمون قرار گرفته است.
• افخمی روحانی و همکاران در مقاله ای تحت عنوان: رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد، به نتایج زیر دست یافته اند که خلاصه آن به صورت زیر می باشد:
بکارگیری موفق مدیریت دانش در سازمان ها نیازمند شناخت دقیق مبانی نظری،جنبه های علمی استقرار آن و موانع و راهکارهای آن است. موانع و راهکارها ممکن است در حوزه های انسانی، سازمانی، فرهنگی، سیاسی و فنی باشد.
بعد اصلی آن منابع انسانی است که اگر سازمان ها آن را نادیده گیرند، در دستیابی به اهداف با مشکل مواجه می شوند به همین دلیل توجه به منـابع انســانی بخش ضروری از برنامه های مدیریت دانش است. برخی بررسی ها نشان داده که مشوق ها و اقدامات منابع انسانی برانگیزاننده، به طور مستقیم بر انتقال دانش بین سازمانی موثر است. یافته های برخی پژوهش های قبلی در کشورهای مختلف نشان می دهد که بسیاری از مدیران دانشگاهی از تاثیر اقدامات منابع انسانی بر دستاوردهای سازمانی بی اطلاع هستند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در شش حوزه ستادی دانشگاه فردوسی مشهد است.
مدل در نظر گرفته
شده برای سنجش مدیریت دانش در این پژوهش مبتنی بر چرخه مدیریت دانش شش مرحله ای است که از پژوهشهای ویگ (1997)، پاریخ (2001) و هارویچ و آرموکاست (2002) گرفته شده که این مراحل عبارتند از: خلق دانش، کسب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، اشاعه دانش، استفاده یا کاربرد دانش.
این پژوهش از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری همه مدیران وکارشناسان شاغل در حوزه های ششگانه دانشگاه فردوسی مشهد، با سابقه کار حداقل سه سال است که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته های این پژوهش ارتباط معناداری بین مولفه های مدیریت دانش و اقدامات منابع انسانی نشان می دهد. در بررسی همبستگی متغیرهای اصلی، یافته ها نشان داد که اقدامات منابع انسانی به طور معنادار و مثبتی با میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد مرتبط است. در پایان محقق راهکارهایی برای بهبود، به مدیران ارشد دانشگاه ارائه نموده است.
• میرآفتاب زاده و همکاران (1392) در پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید