مدل نوناکا و تاکوچی:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

مدل نوناکا و تاکوچی:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

مدل نوناکا و تاکوچی

محققان مدیریت ژاپنی”نوناکا”و”تاکوچی”[1]تأثیر بسیاری برمباحث مدیریت دانش داشته­اند. مفهوم”دانش پنهان”و”دانش آشکار”توسط«نوناکا» برای طرح­ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه­بندی شده­ است. دراین تقسیم­بندی باتوجه به همگرایی بین شکل­های پنهان وآشکاردانش آنان مدلی را پایه­گذاری کرده­اند که به نام خودشان معروف شده است.این مدل برخلاف مدل­های پیشین تمرکزخود را بردونوع دانش«آشکار»و«پنهان»مبذول داشته به نحوه تبدیل آنها به یکدیگرو نیز چگونگی ایجاد آن درتمامی سطوح سازمانی (فردی،گروهی وسازمانی)توجه دارد

همچنین درتفکرمذکورفرض براین است که تنها افراد به­وجودآورنده دانش هستند بنابراین فرآیند تولید دانش سازمانی می­بایست به عنوان فرآیند مستمری باشد که درآن دانش ایجادشده توسط افراد به طور سازماندهی­شده­ای تقویت و هدایت شود.برپایه مدل «نوناکا»و«تاکوچی»، مراحل زیر بایدبرای انتقال (تبدیل) این نوع ازدانش درسطوح گوناگون سازمان انجام شوند.

اجتماعی نمودن[2](پنهان به پنهان): انتقال دانش نامشهودیک فردبه فرددیگر،(نحوه رفع مشکل برنامه طراحی به صورت غیرمعمول). برای انجام مؤثر این فرآیند بایدمیان افرادفرهنگ مشترک وتوانایی کارگروهی ایجادشود(داونپورت/پروساک،1998)که با استفاده از نظریه­های اجتماعی وهمکاری میسرمی­شود. نشست گروهی که تجربیات را توضیح داده، درباره آن بحث می­کند، فعالیتی است عادی که درآن اشتراک دانش پنهان می­تواندرخ دهد(مارویچ،2001).

خارجی­کردن(بیرونی­سازی)[3](نهان به آشکار):تبدیل دانش نامشهودبه دانش مشهود.دراین حالت فردمی­توانددانش خودرادرقالب مطالب منظم(سمینار-کارگاه آموزشی)به دیگران ارایه دهد. گفتگوهای میان اعضای یک گروه درپاسخ به پرسش­هایابرداشت ازرخدادها از جمله فعالیت­های معمولی هستند که این نوع ازتبدیل درآنهارخ می­دهد.

پیوندو اتصال برقرارکردن[4](آشکاربه آشکار): دراین مرحله حرکت ازدانش آشکارفردی به سمت دانش آشکارگروهی وذخیره­سازی آن صورت می­پذیردوباتوجه به استفاده ازدانش موجودامکان حل مسائل ازطریق گروه فراهم شده به دنبال آن دانش توسعه می­یابد.

درونی­سازی[5](آشکاربه نهان):دراین مرحله دانش آشکاربه دست آمده درسازمان نهادینه می­شود. همچنین گذراندن این مرحله برای افرادآفرینش دانش ضمنی جدیدشخصی را  نیزدرپی دارد (کسب دانش پنهان جدیدازدانش آشکارموجود).

گذراندن مراحل چهارگانه بالابایدبه صورت پیاپی وحرکت حلزونی شکل ادامه یابدتابه این وسیله هرمرحله­ای کامل­کننده مرحله پیش از خود باشد و ضمن نهادینه شدن دانش در سازمان باعث تولید وخلق دانش­های جدید نیز شود.لازم به یادآوری است که باید هریک از دونوع دانش یادشده در سازمان مدیریت شود و نیز نحوه تعامل استفاده و تبدیل هریک به دیگری مورد شناسایی و استفاده قرارگیرد. این دو نوع دانش هرکدام می­تواند منشاء ایجاد دیگری باشد.

[1].Nonaka & Takuchi

[2].Sozialization

[3].Extemalization

[4].Combination

[5].Internalization

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز