فرم درخواست گواهی الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

فرم درخواست گواهی الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

نحوه تکمیل فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی

فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی (تصویر 1-8) توسط متقاضی تکمیل می گردد.

پس از واریز تعرفه و دریافت شناسه واریز، مشخصات مبلغ واریزی یعنی شماره قبض یا شماره پیگیری در قسمت 1 فرم بالا وارد می شود.

 

تکمیل فرم توسط اشخاص حقیقی

مشخصات فردی اشخاص حقیقی اعم از مشخصات سجلی و آدرس و تلفن متقاضی دقیقاً مطابق با نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه یا کارت ملی و آدرس و تلفن اعلامی در قسمتهای 2 و 3 فرم بالا درج می شود. لازم به ذکر است در قسمت 4 که مربوط به مشخصات فردی انگلیسی متقاضی می باشد باید توجه داشت که در اسامی چند قسمتی قبل از هر قسمت  یک خانه خالی بماند و اولین حرف از هر قسمت با حروف بزرگ لاتین درج شود. در قسمت 5 متقاضی (اشخاص حقیقی) با امضاء و اثرانگشت خویش مندرجات فرم را تایید می نماید.

 

تکمیل فرم توسط اشخاص حقوقی

مشخصات اشخاص حقوقی باید در قسمت 6 فرم بالا به فارسی و در قسمت 7 به انگلیسی درج گردد. اشخاص حقوقی جهت دریافت شناسه ملی خویش می توانند به سایت lpnc.gov.ir مراجعه نمایند. قسمت 8 فرم می بایست توسط مقام مسئول مربوطه که دارای حق امضا برای اسناد تعهد آور می باشد، امضاء و مهر شود.

لازم به توضیح است :

  • مشخصات وزارتخانه / سازمان، صرفا توسط متقاضیان وابسته به سازمان های دولتی و تنها در صورتی که متقاضی مایل باشد مشخصات سازمان و سمت وی در گواهی الکترونیکی درج گردد، تکمیل می شود.
  • در قسمت Organization، نام انگلیسی سازمان با حروف انگلیسی و از چپ به راست، درج گردد. در نمونه تکمیل شده فوق، نام سازمان متقاضی، وزارت بازرگانی (Ministry of Commerce) بوده که به صورت حرف به حرف در محل مشخص شده، درج شده است.
  • در قسمت (Level 1) Organization Unit، نام انگلیسی اولین سطح واحد سازمانی مربوط به متقاضی، با حروف و از چپ به راست، درج گردد. در نمونه تکمیل شده فوق، نام اولین سطح واحد سازمانی مربوط به متقاضیريال معاونت اداری و مالی (Administrative and Finance Deputy) بوده که به صورت حرف به حرف در محل مشخص شده، درج شده است.
  • در قسمت (Level 2) Organization Unit، نام انگلیسی سطح واحد سازمانی بعدی (سطح دوم) مربوط به متقاضی، با حروف انگلیسی و از چپ به راست، درج گردد. در نمونه تکمیل شده فوق، نام دومین سطح واحد سازمانی مربوط به متقاضی، اداره کل امور مالی (Department of Financial Affairs) بوده که به صورت حرف به حرف در محل مشخص شده، درج شده است.
  • در قسمت Title، عنوان انگلیسی سمت متقاضی درج گردد. در نمونه تکمیل شده فوق، عنوان سمت متقاضی مدیر کل (Director General) بوده که به صورت حرف به حرف در محل مشخص شده، درج شده است.
  • پس از تکمیل کلیه مشخصات مورد نیاز، بالاترین مقام مسئول مربوطه که دارای حق امضا برای اسناد تعهد آور می باشد، می بایست با توجه به مندرجات تعهدنامه سازمان، که در آدرس http://www.mocca.ir/rep_fa.aspx موجود می باشد، محل مشخص شده را امضا نموده و مهر سازمان درج گردد.
  • تذکر 1: در اسامی چند قسمتی لازم است قبل از هر قسمت، یک خانه خالی باقی بماند و اولین حرف از هر قسمت، با حرف بزرگ درج گردد.
  • تذکر 2 : حضور فرد متقاضی و یا وکیل قانونی وی در دفتر ثبت نام الزامی است. در صورت مراجعه وکیل، باید وکیل وکالتنامه محضری داشته و در موضوع وکالت نیز حداقل عبارت «جهت تحویل گواهی الکترونیکی و امضای اوراق مربوطه» ذکر شده باشد. غالبا شرکت ها و سازمان ها تقاضای خود را توسط وکیل ارائه می دهند و صدور گواهی الکترونیکی به نام شخص حقیقی (وکیل) با تصریح به شماره و مشخصات وکالت نامه صادر می شود.

پس از تکمیل فرم کاغذی توسط متقاضی، مشخصات ایشان در سامانه الکترونیکی گواهی امضا توسط مسئول ثبت نام وارد شده و در پایان پس از اخذ شماره سریال ثبت نام، قسمت 9 توسط مسئول مربوطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی تکمیل و امضاء می گردد و پس از تکمیل قسمت 10 و با درج ساعت و تاریخ صدور گواهی الکترونیکی ذیل فرم مذکور، توکن متصل به امضای دیجیتال به متقاضی تحویل داده شده و رسید اخذ می گردد.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی