فایل رایگان پایان نامه حقوق :
سازمان های بین المللی

فایل رایگان پایان نامه حقوق : سازمان های بین المللی

الاجرا نخواهد بود.
البته نحوه تصویب سند تاسیس در هریک سازمان های بین المللی متفاوت است. در برخی از سازمانها، سند تاسیس با تصویب تعداد محدودی از دولتها، یا با اکثریت دولتها و یا با تصویب کلیه دولتها لازم الاجرا می شود. در مواردی نیز با تصویب چند کشور خاص همراه با اکثریت دولتها لازم الاجرا می شود.
منشور سازمان ملل شرط لازم الاجرا شدن منشور را تصویب کلیه اعضای دایمی شورای امنیت (کشورهای خاص) و اکثریت دولت ها می داند.
یکی دیگر از سازمان هایی که شیوه کشورهای خاص را اتخاذ کرده، آژانس بین المللی انرژی اتمی است که شرط لازم الاجرا شدن اساسنامه را به تصویب تعداد محدودی از دولتها به ویژه برخی از دولتهای خاص (دولت های هسته ای) می داند.

2- احراز شخصیت حقوقی و بین المللی:
تصویب اساسنامه به سازمان بین المللی شخصیت حقوقی بخشیده و آن را از حقوق و تکالیف خاصی برخوردار می کند. شخصیت حقوقی به سازمان ها استقلال داده و آن ها را از دولت های بوجود آورنده آن متمایز می سازد.
سازمان های بین المللی در قبال اعمال و اقدامات خود مسئول و از لحاظ بودجه، اموال، کارکنان و غیره از دولت های عضو مستقل می باشند.

گفتار چهارم:
عضویت در سازمان های بین المللی
حق عضویت در سازمان های بین المللی اصولا به دولتها تعلق دارد و سایر موجودیت ها از چنین حقی به طور استثنایی و ناقص استفاده می کنند. موجودیت هایی چون«نهضت های آزادی بخش» می توانند از حق عضویت محدود برخوردار شوند.
این موجودیت ها با انعقاد موافقت نامه ای به نام «موافقت نامه مشارکت» به عضویت ناظر یک سازمان بین المللی در می آیند. اعضای ناظر یک سازمان بین المللی صرفا حق مشارکت در مذاکرات مطرح شده در سازمان را داشته و دارای حق شرکت در رای گیری نیستند.
اعضای ناظر می توانند در مواردی «دولت ها» باشند، بعنوان مثال: دولت سوئیس تا پیش از عضویت در سازمان ملل متحد به عنوان «عضو ناظر» پذیرفته شده بود. علاوه بر دولتهای فوق، سازمان های بین المللی متعددی به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد شناخته می شوند؛ مانند: شورای اروپا، اینترپل(پلیس بین لملل)، سازمان دولت های آمریکایی، دیوان دائمی داوری، بانک توسعه آفریقایی و. . . که برخی از این سازمان ها دارای جایگاه دائمی در سازمان ملل و در جلسات و گروه های کاری سازمان مذکور شرکت می کنند.
عضویت در سازمان های بین المللی می تواند بدون قید و شرط باشد و یا در برخی موارد احراز برخی شرایط می تواند ضروری و الزامی تشخیص داده شود و یا در برخی اوقات با رعایت تشریفات خاصی باشند مانند دعوت سازمان از دولت خاص و یا تائید دولت از سوی یکی از ارکان سازمان، انعقاد عهدنامه خاص و یا این که یک شرط اساسی مانند رعایت حقوق بشر یا اجرای دموکراسی و یا وضعیت مطلوب اقتصادی برای عضویت در یک سازمان در نظر گرفته شود.
در خصوص سازمان هایی که ساختار منسجم و بسته ای دارند معمولا شرایط به کشورهای عضو تحمیل می شود در این قبیل از سازمان ها، ترکیب ارکان و شیوه رای دادن به نحوی تنظیم می شود که تعادل بین اعضا حفظ شود.

گفتار پنجم:
مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی
الف: تعریف مزایا و مصونیت:
مصونیت عبارت از حقی است که به موجب قانون، دارندگان آن نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می دهند از تعقیب جزایی، مدنی و اداری در امان باشند.
مزایا اعطای امتیازاتی است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.
به عبارت دیگر مصونیت بیشتر جهت امکان عدم حضور سازمان در محاکم کشور میزبان و هدف آن اینست که سازمان های بین المللی را از اقتدارات سرزمین دولت محل اقامت و اعمال حاکمیت قضایی، اجرایی و تعرض، در امان نگهدارد. در حالیکه مزایا بیشتر مربوط به معافیت از قوانین مالیاتی کشور میزبان می باشد.

ب: انواع مصونیت های سازمان های بین المللی:
مصونیت قضایی
مصونیت اموال و اماکن سازمان های بین المللی وهیات دیپلماتیک
مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات
مصونیت از تعرض
پناهندگی

– مصونیت اموال و اماکن سازمان های بین المللی و هیات دیپلماتیک
یکی از مواردی که در موافقت نامه های منعقده بین سازمان و دولت های میزبان درج می شود، مصونیت اموال و اماکن این سازمان ها است.

بعنوان مثال در قرارداد مقر سازمان ملل متحد و ایالت متحده آمریکا پیش بینی می کند «محدوده مقر سازمان ملل متحد» از تعرض در امان است و مقامات دولت میزبان فقط با رضایت و اجازه دبیر کل سازمان قادر به ورود به محدوده مقر و اماکن سازمان هستند.
دولت های میزبان نه تنها به دخالت در امور سازمان های بین المللی نیستند بلکه بر اساس قراردادهای مقر اصولا حفظ امنیت سازمان نیز به عهده دولت میزبان است.
اماکن هیات دیپلماتیک مصونیت دارند و ماموران دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس هیات حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت و دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را در خصوص اینکه اماکن هیات دیپلماتیک مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن متزلزل نشود، اتخاذ کند. و هرگاه اماکن هیات دیپلماتیک مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده اند را به عمل خواهد آورد و اماکن هیات دیپلماتیک و اسباب و اثاثیه و سایر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه هیات، از تفتیش و مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی مصونیت دارد.

– مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات:
با توجه به اینکه عنوان فوق واضح و سلیس می باشد از شرح مفصل آن خودداری می گردد. لیکن توضیح مختصر اینکه منظور از عنوان فوق اینست که بایگانی و اسناد متعلق به سازمان های بین المللی و کلیه اسناد متعلق به سازمان ملل و سایر اسناد موجود در نزد این سازمان از تعرض مصون خواهد بود و بایگانی شامل تمام اوراق، اسناد، مکاتبات، کتب، فیلم، نوارهای صوتی، دیسکت های رایانه ای پرونده ها، دفاتر ثبت سازمان های بین المللی رمز و کدها و محل های نگهدارنده پرونده ها و اثاثیه ای که برای حفاظت آنها ضروری است می شود.

– مصونیت از تعرض:
رؤسای هیات های دیپلماتیک و کارکنان دیپلماتیک آنها از تعرض مصون هستند و به هیچ عنوان نمی توان آنها را توقیف یا بازداشت کرد. دولت پذیرنده با افراد مذکور رفتار محترمانه ای که در شان آنهاست خواهد داشت و کلیه اقدامات لازم را برای ممانعت از هرگونه تعرض به شخص و آزادی و حیثیت آنها به عمل خواهد آورد و اشخاص متعرض را تحت تعقیب قرار داده و مجازات خواهد کرد.

– پناهندگی:
در توضیح این قسمت باید گفت که در قرارداد مقر بعضی از سازمان های بین المللی تصریح شده است که سازمان حق دادن پناهندگی به اشخاصی که علیه آنان حکم جزایی صادر شده یا تحت تعقیب هستند و یا حکم بازداشت و اخراج آن ها صادر شده است را ندارد. بند 2 ماده 2 قرارداد مقر سازمان ملل متحد اشعار می دارد:« سازمان ملل متحد حق اعطای پناهندگی به افراد در محدوده مقر را ندارد. » البته این قرارداد و کنوانسیون 1975 مقرراتی راجع به پناهندگی سیاسی افراد وضع نکرده اند ولی از مفاد آنها می توان استنباط کرد که فقط نمایندگان سیاسی و کارکنان بین المللی سازمان های بین المللی از حق پناهندگی برخوردارند زیرا این افراد اساسا دارای مصونیت هستند.

گفتار ششم:
مزایای سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باید گفت که از حیث ماهیت حقوقی، مزایا متفاوت از مصونیت است به این معنی که «مزیت» دیپلماتیک امتیازی است که به یک دیپلمات داده می شود. به طوری که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند، اما اگر این مزیت به آنها نیز تعلق نگیرد مانع انجام خدمات آنها نیست، بنابراین می توان مزیت دیپلماتیک را به طریقی وارد در دایره «نزاکت» کرد به این نحو که اگر دولتی از اعطای مزایای دیپلماتیک خودداری کرد، مسئولیت بین المللی متوجه آن دولت نیست، در صورتی که «مصونیت دیپلماتیک» جزو قواعد مسلم حقوق بین الملل است و همه دولتها ملزم به اجرای مقررات مربوطه هستند.
مزایای سازمان های بین المللی بر اساس کنوانسیون های 1946 و 1975 عبارتند از:
معافیت از عوارض و مالیات ها
معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی
معافیت از خدمات شخصی

– معافیت از عوارض و مالیات ها:
طبق کنوانسیون های 1946 و 1975، رئیس هیات دیپلماتیک و کارمندان هیات از پرداخت کلیه عوارض و مالیات های شخصی یا مالی یا منطقه ای یا شهری معاف هستند مگر مالیات های غیر مستقیم که جزو قیمت کالا یا خدمات منظور می شود و مالیات بر اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده و مالیات بر ارث از طرف دولت پذیرنده و مالیات هایی که از درآمد های شخصی حاصل و اخذ شود (در کشور پذیرنده) و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می شود و هزینه های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در خصوص اموال غیر منقول.

– معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
در موافقت نامه های مقر سازمان ملل متحد و کنوانسیون عمومی 1946 به صراحت در خصوص مزایای گمرکی به میان نیامده است، اما کنوانسیون 1975 مقرراتی را برای مزایای آن وضع کرده است.
1- دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع کند اشیاء مورد استفاده رسمی هیأت دیپلماتیک و اشیاء مورد استفاده شخصی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان هیأت و حتی اثاثیه ای که برای منزل خود لازم دارند از معافیت کلیه حقوق گمرکی و مالیاتی و سایر هزینه های فرعی برخوردار خواهد شد البته مخارج انبارداری و باربری و هزینه های ناشی از خدمات مشابه مستثنی از موارد فوق می باشد.
همچنین توشه شخصی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان هیأت از تفتیش معاف است مگر آنکه دلایل جدی دال بر وجود اشیایی در آن که مشمول معافیت هایی که ذکر شده نباشد و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع باشد. در چنین مواقعی تفتیش فقط با حضور شخصی برخوردار از این معافیت یا نماینده مجاز وی صورت خواهد گرفت.

– معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی:
بر اساس ماده 32 کنوانسیون 1975 وین اعضای هیات های دیپلماتیک نزد سازمان های بین المللی از معافیت مقررات بیمه های اجتماعی برخوردار هستند.
براساس ماده فوق رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان آن با رعایت مقررات بند 3 این ماده نسبت به خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می دهند از مقررات بیمه های اجتماعی معاف خواهند بود، هرچند که ممکن است مقررات فوق در کشور دولت پذیرنده لازم الاجرا باشد و معافیت فوق مشمول افرادی که منحصرا در استخدام خصوصی رئیس هیأت یا کارمندان هیأت هستند نیز خواهد شد مشروط به اینکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند و مقررات بیمه های اجتماعی مجری در کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال شود.

– معافیت از خدمات شخصی:
دولت پذیرنده، رئیس هیأت دیپلماتیک و کارکنان آن را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر شکل و صورت که باشد و همچنین از تعهدات نظامی از قبیل بیگاری و خدمات نطامی و اسکان افراد نظامی معاف خواهند شد.

فصل سوم
شورای امنیت

گفتار اول
کلیاتی در مورد شورای امنیت

مبحث اول:
ترکیب شورای امنیت
بر اساس ماده 23 منشور ملل متحد، الف: شورای امنیت مرکب از پانزده عضو سازمان ملل، جمهوری چین، فرانسه، اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی (در حال حاضر فدراسیون روسیه)، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید