رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار  …

رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار …

متغیرها

α کرانباخ

تعداد سوالات

نگرش مدیران ارشد به سکوت

۸۱۲/۰

۵

نگرش سرپرستان به سکوت

۸۵۷/۰

۵

فرصتهای ارتباطات

۸۳۷/۰

۵

رفتار سکوت کارکنان

۸۶/۰

۷

نگرش شغلی

۸۰۹/۰

۹

۳-۸) روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های به کار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود(خاکی؛۲۸۵:۱۳۸۸).آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا در واقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف می گردد(حافظنیا؛۱۳۷:۱۳۸۶).در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی از قبیل میانگین، انحراف معیار و واریانس به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد.در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود(حافظنیا؛۲۴۲:۱۳۸۶) و جهت آزمون فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری استفاده شده است که به طور همزمان چند متغیر مستقل را با چند متغیر وابسته تجزیه و تحلیل میکند. به این علت از روش معادلات ساختاری استفاده می شود که این روش، روش دقیق تری برای تبیین روابط علی بین چندین متغیر به صورت هم زمان می باشد وبا توجه به این که تحقیق حاضر دارای متغیر مداخله گر نیز می باشد استفاده از این روش توصیه می شود.
فصل چهارم
جمع آوری وتجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسش نامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 انجام گردیده است.
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است