رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری  …

رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری …

جو سکوت سازمانی
رفتار سکوت
نگرش شغلی

نگرش مدیر ارشد به سکوت

۵
۵
۵
۷
۵
۴

اقتباس از پرسش نامه موریسون ومیلیکن
اقتباس از پرسش نامه موریسون ومیلیکن
اقتباس از پرسش نامه پورتر و همکاران
اقتباس از پرسش نامه هاکمن و اولدهام

نگرش سرپرستان به سکوت

فرصت های ارتباطی
——-
تعهد سازمانی
رضایت شغلی

۳-۶) نحوه توزیع وجمع آوری پرسش نامه ها
کلیه پرسش نامه های تحقیق حاضر به صورت حضوری توسط شخص محقق بین کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران در شهرستان های استان گیلان و هم چنین در بنیاد استان در ساعات اولیه کاری توزیع گردید و از پاسخ گویان خواسته شد تا در بین ساعات کاری هر زمان که بار کاری کمتری داشتند با آرامش خاطر به کلیه سؤالات صادقانه پاسخ دهند و هم چنین به کارکنان اطمینان داده شد که پاسخ ها محرمانه خواهد بود و فقط در جهت انجام تحقیق حاضر از آن ها استفاده خواهد شد؛ هم چنین جمع آوری تعداد محدودی از پرسش نامه ها در پایان ساعت اداری انجام شد؛ خوش بختانه به علت کم بودن تعداد سؤالات و هم چنین وضوح مفهوم آن ها، کارکنان در اکثر شهرستان ها به محض دریافت پرسش نامه ها بدون اتلاف وقت به پرسش ها پاسخ داده و پرسش نامه ها سریعاً توسط ایشان تحویل داده شد، اما به دلیل مصادف شدن زمان توزیع برخی از این پرسش نامه ها با زمان برگذاری مسابقات ورزشی در بین کارکنان سازمان مزبور و حجم بالای کاری در این بازه زمانی تعدادی از این پرسش نامه ها برگشت داده نشد.
۳-۷) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری
پیش از اطمینان نهائی به ابزارهای اندازهگیری و به کارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری دادهها، ضرورت دارد که محقق ازطریق فنون علمی، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند. در واقع روایی و پایائی ویژگیهائی هستند که هر ابزار سنجش از جمله پرسش نامه و نیز مصاحبه باید دارا باشد. بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری بسیار مهم می‌باشد که در زیر به شرح آن پرداخته می‌شود.
۳-۷-۱) روایی پرسش نامه
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمیتوان به دقت از دادههای حاصل از آن اطمینان داشت‌ در تحقیق حاضر، از روش روایی محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری به کار برده میشود. اگر سؤال‌های پرسشنامه معرف ویژگی و مهارت ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته، آزمون دارای اعتبار محتوا است. روایی محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی مشخص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود(سرمد،۱۷۰:۱۳۹۱). کلیه سؤالات مطابق با مقالات علمی معتبر که در قسمت چهارچوب نظری مطرح شده است و همچنین دیدگاههای تخصصی اساتید مرتبط طراحی گردیده است، لذا اعتبار آن به طریق محتوایی حاصل شده است.
۳-۷-۲)پایایی پرسش نامه
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرانباخ میباشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران؛۲۲۹:۱۳۸۹).
از همین رو با استفاده از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
که در آن:
n تعداد سوالات آزمون واریانس سوال iام واریانس کل آزمون
بعد از تایید نهایی، پرسشنامه در بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان پخش شد. سپس نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شد. که نتایج، بصورت زیر میباشد.
جدول ۳-۳: آلفای کرانباخ

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir