فایل دانشگاهی – 
رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به  …

فایل دانشگاهی – رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به …

ویلسون [۴۶] ( ۲۰۱۱) تحقیقی تحت عنوان “ارتباط میان وابستگی شغلی، رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران” را انجام داد که نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وابستگی با رضایت کلی ارتباط ندارد ولی بین رضایت کلی و اشکال مختلف رضایت و تعهد و بین وابستگی و تعهد ارتباط بالایی وجود دارد در این تحقیق عنوان شد که مردم ممکن است به شغل خود وابسته باشند چون آنها از شغلشان رضایت دارند یا رضایت ممکن است منجر به وابستگی شود.
کریر و بورک (۲۰۱۰) به تأثیر ارتباط سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی ونقش میانجی رضایت ارتباطی در یک مرکز خدمات آمبولانس زمینی در کانادا پرداختند. افراد مورد قبول جهت بررسی، پیراپزشک ها بودند که یک نمونه ۹۱ نفری از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که ۸/۴۹ درصد دارای رضایت ارتباطی، ۴/۲۳ درصد دارای رضایت شغلی و ۵/۱۷ درصد دارای تعهد سازمانی عاطفی بودند و این امور کاملا تحت تأثیر رضایت ارتباطی بوده است.
چن و سان[۴۷] (۲۰۱۱) تحقیقی در مورد ارتباط بین تعهد سازمانی، رضایت کارکنان و عملکرد کار در چین انجام دادهاند و به بررسی روابط متقابل میان این سه عامل پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که بین تعهد سازمانی، رضایت کارکنان و عملکرد کار ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد. همچنین تعهد سازمانی و رضایت کارمند تأثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد کار و نیز عملکرد کار تأثیر مستقیم و مثبت بر تعهد سازمانی و رضایت کارکنان دارد در واقع یک رابطه دوطرفه برقرار است.
در مطالعهای که توسط لینکولن[۴۸] (۲۰۱۰) صورت گرفت، به منظور بررسی تأثیر ویژگیهای مدیریت ژاپنی بر نگرشهای کاری (تعهد سازمانی و رضایت شغلی) کارکنان ژاپنی و امریکایی،۸۳۰۲ نفر از ۱۰۶ شرکت آمریکایی و ژاپنی انتخاب شدند. در این تحقیق ابتدا نگرشهای کاری شامل تعهد سازمانی و رضایت شغلی در نمونه تحقیق سنجیده شده و سپس تأثیر هریک از ویژگیهای سبک مدیریت ژاپنی بر نگرشهای کاری اعضاء نمونه مشخص شده است. در این تحقیق برای سنجش تعهد سازمانی از مقیاس شش سوالی پورتر و همکاران استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد:۱- استخدام بلند مدت و ارتقاء بر اساس ارشدیت در هر دو کشور بر نگرشهای کاری تأثیر مثبت دارد. ۲- گروههای کاری منسجم در هر دو کشور بر نگرشهای کاری تأثیر مثبت دارد.۳- عدم تمرکز در تصمیمگیری در هر دو کشور بر نگرشهای کاری تأثیر مثبت دارد.۴- مشارکت در حلقههای کنترل و کیفیت در هر دو کشور بر نگرشهای کاری تأثیر مثبت دارد.۵- خدمات رفاهی در هر دو کشور بر نگرشهای کاری تأثیر مثبت دارد.۶- سرپرستی دقیق در ژاپن تأثیر مثبت و در :آمریکا تأثیر منفی بر نگرشهای کاری دارد.۷- اتحادیه در ژاپن تأثیر منفی ضعیف و در آمریکا تأثیر منفی شدید دارد.
بورتن[۴۹] و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی اثر ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی و عوامل انگیزشی مدیران پرداختند. بسیاری از مدیران معتقد بودند که برقراری ارتباط مؤثر برای عملکرد موفق ضروری است در واقع به نظر میرسد برقراری ارتباط کلیدی برای کلیه فعالیتهای فردی است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده و از روش تجزیهوتحلیل رگرسیون استفاده شد. و نتایج نشان داد که هرچه ارتباطات در سازمان بهتر باشد، رضایت افراد از شغلشان بیشتر خواهد بود و این خود عاملی جهت انگیزش افراد است.
وورن[۵۰] و همکارانش (۲۰۰۷) به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ارتباط مدیران بر تعهد سازمانی بهویژه تعهد عاطفی کارکنان پرداختند. نظر سنجی از طریق پرسشنامه در یک سازمان ارائهدهنده خدمات مخابراتی در هلند صورت گرفت و روش تجزیهوتحلیل شامل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری بود. نتایج نشان داد که مدیرانی که ارتباط بهتری با کارکنان خود داشتند کارکنان تعهد بالاتری را نشان دادند و همچنین بازخور از مدیر به معنای ارتباط مدیر و کارمند تعیین شد.
تانگ سویی و چونگ چنگ (۱۹۹۹) در مدارس هنگ کنگ تحقیقی با عنوان ارتباط بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان ابتدایی انجام دادند که نتایج زیر را در برداشت؛ ابزار جمعآوری دادهها پرسش نامه بود. رگرسیون سلسله مراتبی جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. یافتهها نشان داد که بین عوامل سهگانهی روحیه، ملاحظهگری و ساختدهی سلامت سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیتهای منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواستهها به صورت فردی و گروهی صورت میپذیرد. در طی فرآیند تحقیق با به کار گیری ابزار جمع آوری دادهها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج میشوند و نتیجهگیری نهائی صورت میگیرد(خاکی،۸۸:۱۳۸۸). روش تحقیق را میتوان به عنوان مجموعهای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی میباشد(خاکی،۲۰۱:۱۳۸۸). به طور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح مسأله ای مطرح میشود، مسأله است که سئوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد مینماید و در برخی موقع موجب پیدایش فرضیههایی میشود. در این حالت محقق با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سؤالات تحقیق، تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده، میپردازد. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از : روش اجرای تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روشها و ابزار جمع آوری داده ها، نحوه ی توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و همین طور روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها.
۳-۲) روش اجرای تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش اجرا از نوع تحقیق‌های توصیفی[۵۱] است. تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیرتجربی ( غیر آزمایشی) نیز نامیده می‌شود، با روابط بین متغیرها[۵۲]،‌ آزمودن فرضیه‌ها، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه‌هائی که دارای روائی است، سروکار دارد و شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیش تر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد و شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیش تر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد.
۳-۳) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدهائی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی، ۲۹۴:۱۳۸۹). نمونه بخشی از جامعه میباشد که معرف آن است. بهعبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه آماری باشد (آذر و مومنی، ۱۸۲:۱۳۸۷) و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور،۱۲۰:۱۳۷۶). جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد ۳۷۸ نفر است.
۳-۴) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد ۱۹۱نفر برآورد گردید. به دلیل این که تعداد قابل قبولی از پرسش نامه های تکمیل شده به دست آید تعداد ۲۳۰ پرسش نامه بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزیع گردید که با توجه به برگشت ۲۰۲ پرسش نامه نرخ بازگشت۸۷ درصد برآورد گردید. برای انتخاب نمونهی آماری با توجه به پراکندگی جغرافیایی نمونه از روش نمونهگیری در دسترس استفاده میشود که در جدول زیر به کلیه ادارات واقع در استان گیلان و تعداد پرسنل و تعداد پرسش نامه توزیع شده و جمع آوری شده در بین کارکنان در دسترس اشاره شده است.
جدول۳-۱)جامعه آماری و حجم نمونه

ردیف نام شهرستان تعداد کارکنان تعداد پرسش نامه توزیع شده تعداد پرسش نامه جمع آوری شده
۱ اداره کل استان گیلان ۱۰۰ ۶۰ ۵۲
۲ اداره شهرستان رشت ۷۰ ۵۳ ۴۳
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.