دانلود پایان نامه درباره
پرسش نامه

دانلود پایان نامه درباره پرسش نامه

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1 مقدمه
در این فصل، به بررسی در زمینه نحوه ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک پرداخته می شود. در ابتدا به بررسی نحوه عملیاتی ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا پرداخته می شود. داده ها در این قسمت از خبرگان به صورت پرسشنامه جمع آوری می شود. سپس به بررسی ابعاد حقوقی ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک پرداخته می شود. در مرحله بعد ابعاد فقهی در زمینه بورس کالا و سرمایه گذاری در آن مورد مطالعه قرار می گیرد. در انتها نیز یک اساس نامه پیشنهادی با نظر خبرگان تهیه می شود. اعتبار آن با مصاحبه از خبرگان مورد تایید قرار گرفته است.
درحال حاضر تقسیم‌بندی‌های زیر درمورد صندوق‌های سرمایهگذاری وجود دارد:
الف: از لحاظ اندازه صندوق‌ها به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می‌شوند؛
ب: از لحاظ ترکیب دارایی‌ها فعلاً به سه دسته در سهام، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط تقسیم می‌شوند
ج: ازنظر موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا، در ارز و سایر تقسیم می‌گردند.
د: از نظر وضعیت نقدشوندگی، صندوقهای سرمایهگذاری به دو دسته با ضمانت نقد شوندگی و بدون ضمانت نقد شوندگی تقسم می شوند.
ه: از منظر تضمین بازدهی میتوان صندوقها را به دو دسته با تضمین حداقل بازدهی و بدون تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.
و: در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون تضمین و صرفاً با پیش‌بینی سود.
ز: و از نظر نحوه معامله واحدهای سرمایهگذاری: صندوقهای قابل معامله در بورس یا فرابورس(ETF) یا غیر قابل معامله.

4-2 بررسی گویه های پرسشنامه
همانطور که بیان شد برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود. این پرسشنامه در مقیاس لیکرت طراحی شده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
تمام سوالات به جز سوالات متغیرهای کنترل به صورت مقیاس لیکرت 5 گزینه ای مطرح شدند. این مقیاس به صورت جدول زیر نمایش داده شده است:
جدول 4-1: جدول مقیاس لیکرت
1
2
3
4
5
خیلی موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
مخالفم
خیلی مخالفم

اطلاعات توسط 211 خبره که در زمینه سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و کارگزاری های بورس کالا فعالیت می کنند جمع آوری شده است . با توجه به تعداد حدود 70 کارگزاری فعال در بورس کالا و 80 صندوق سرمایه گذاری مشترک موجود و لزوم تاکید بیشتر بر بورس کالا برای هر صندوق یک و برای هر کارگزاری دو پرسشنامه در نظر گرفته شد که از 220 پرسشنامه 211 عدد قابل استفاده بود. بهترین روش برای تحلیل این روش نیز بدست آوردن مد است.]5[

4-3 پایایی پرسشنامه
برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی ازمتداولترین روشهای اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار یا پایایی پرسش نامه این است که اگر صفت های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمانهای مختلف مجددا اندازه گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصل شود.
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و … بکار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از1 تا 5 برای مقیاس لیکرت 5 گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.
آلفای کرونباخ بطورکلی با استفاده از یکی روابط زیر محاسبه می شود.
یا
که دراین روابط k تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و واریانس میانگین سوالات می باشند (آلن و ین، 2002).
با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت:
(1) هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس
(2) هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد
(3) افزایش تعداد سوالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت
(4) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 1نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %45 را کم، %75 را متوسط و قابل قبول، و ضریب %95 را زیاد پیشنهاد کرده (کرونباخ، 1951). بدیهی است درصورت پایین بودن مقدارآلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدارآن را می توان افزایش داد.
نتایج این تست بر روی کل پرسشنامه و تک تک گویه ها به صورت زیر می باشد. جداول ارائه شده از نرم افزار SPSS استخراج شده است

جدول 4-2 : قابلیت اطمینان پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
0.81
12
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0.81 می باشد که نشان دهنده قابلیت اطمینا
ن
بالای اطلاعات آماری است. همچنین این ضریب برای تک تک گویه ها به صورت زیر می باشد:

جدول 4-3: قابلیت اطمینان سوالات
شماره سوال
ضریب آلفای کرونباخ

1
0.72

2
0.81

3
0.71

4
0.82

5
0.86

6
7
8
9
10
11
12
0.88
0.75
0.85
083
0.88
0.74
0.83

4-4 تجزیه و تحلیل گویه ها
در این بخش به بررسی و تجزیه و تحلیل گویه ها پرداخته می شود.
در صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشتر سرمایه گذاری باید در کالاهای استراتژیک مانند نفت باشد.
جدول 4-4: جدول فراوانی گویه 1
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
28
13.3
13.3
13.3

2
59
28.0
28.0
41.2

3
55
26.1
26.1
67.3

4
43
20.4
20.4
87.7

5
26
12.3
12.3
100.0

جمع کل
211
100.0
100.0

نمودار 4-1 : نمودار فراوانی گویه 1

در صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشتر تمرکز سرمایه گذاری باید بر روی طلا باشد.

جدول 4-5 : جدول فراوانی گویه 2
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
30
14.2
14.2
14.2

2
46
21.8
21.8
36

3
48
22.7
22.7
58.8

4
62
29.4
29.4
88.2

5
25
11.8
11.8
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-2: نمودار فراوانی گویه 2

در صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشتر تمرکز سرمایه گذاری باید بر روی دلار باشد.

جدول 4-6 : جدول فراوانی گویه 3
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
21
10.0
10.0
10.0

2
59
28.0
28.0
37.9

3
55
26.1
26.1
64.0

4
53
25.1
25.1
89.1

5
23
10.9
10.9
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-3 : نمودار فراوانی گویه 3

در صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشتر تمرکز سرمایه گذاری باید بر روی کالای کشاورزی باشد.
جدول 4-7: جدول فراوانی گویه 4
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
28
13.3
13.3
13.3

2
81
38.4
38.4
51.7

3
75
35.5
35.5
87.2

4
27
12.8
12.8
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-4 : نمودار فراوانی گویه 4

در صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری باید در طول زمان با توجه به شرایط تغییر کند
جدول 4-8: جدول فراوانی گویه 5
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
38
18.0
18.0
18.0

2
78
37.0
37.0
55.0

3
70
33.2
33.2
88.2

4
25
11.8
11.8
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-5: نمودار فراوانی گویه 5

در صندوق سرمایه گذاری مشترک برای کنترل ریسک باید از استراتژی های معاملاتی مانند استریپ و استرپ استفاده نمود:
جدول 4-9 : جدول فراوانی گویه 6
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
53
25.1
25.1
25.1

2
104
49.3
49.3
74.4

3
54
25.6
25.6
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-6: نمودار فراوانی گویه 6

در سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک باید بر روی قرار داد های آتی و قرارداد های تحویل آینده سرمایه گذاری نمود.
جدول 4-10 : جدول فراوانی گویه 7
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
37
17.5
17.5
17.5

2
117
55.5
55.5
73

3
57
27.0
27.0
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-7: نمودار فراوانی گویه 7

صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا باید توانایی سرمایه گذاری در بازار های بین المللی را داشته باشد.
جدول 4-11: جدول فراوانی گویه 8
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
46
21.8
21.8
21.8

2
104
49.3
49.3
71.1

3
61
28.9
28.9
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-8 : نمودار فراوانی گویه 8

سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های مشترک کالا باید مجددا سرمایه گذاری شوند

جدول 4-12 : جدول فراوانی گویه 9
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
45
21.3
21.3
21.3

2
118
55.9
55.9
77.3

3
48
22.7
22.7
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-9 : نمودار فراوانی گویه شماره 9

در تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا نباید بر روی اوراق بهادار سرمایه گذاری کرد و تمام تمرکز در بازار بورس کالا باید باشد.
جدول 4-13 : جدول فراوانی گویه 10
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
57
27.0
27.0
27.0

2
106
50.2
50.2
77.3

3
48
22.7
22.7
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-10: نمودار فراوانی گویه 10

بیشتر سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری مشترک کالا باید از افرادی با سرمایه های کم تشکیل شوند.
جدول 4-14 : جدول فراوانی گویه 11
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
42
19.9
19.9
19.9

2
113
53.6
53.6
73.5

3
56
26.5
26.5
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-11 : نمودار فراوانی گویه 11

اندازه صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا به چه صورت باید باشد:
1 بزرگ
2متوسط
3کوچک
جدول 4-15 : جدول گویه 12
گزینه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی معتبر
درصد فراوانی تجمعی

1
50
23.7
23.7
23.7

2
109
51.7
51.7
75.4

3
52
24.6
24.6
100

جمع کل
211
100
100

نمودار 4-12 : نمودار فراوانی گویه 12

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از خبرگان و نتایجی که در فوق ذکر شد به نظر می رسد الگوی عملیاتی که طراحی می شود باید دارای خصوصیات زیر باشد
1- صندوق سرمایه گذاری کالا باید توانایی داشته باشد در هر زمان با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی موجود روی هر نوع کالایی که طبق نظر تحلیلگران خود بیشترین نسبت سود به ریسک را دارد سرمایه گذاری کند.
2- در صورتی که صندوق سرمایه گذاری تخصصی در نوع خاصی از کالا باشد، بهترین گزینه کالای کشاورزی و پس از آن کالاهای استراتژیک مانند نفت است.
3-صندوق برای پوشش ریسک خود باید از استراتژی های معاملاتی استفاده کند. البته این مورد مخصوص شرایط حال حاضر می باشد و در آینده در صورت وجود قرارداد های متنوع تر در بورس کالای ایران، تنوع بخشی در سبد بهتر است.
4- بهترین سرمایه گذاری برای این صندوق ها، سرمایه گذاری بر روی قرارداد های تحویل آینده و قرارداد های آتی می باشد. لذا لزوم توسعه ی بورس کالا و معرفی ابزارهای مالی جدید بسیار احساس می شود. با این حال در صورت تشکیل صندوق سرمایه گذاری کالا پیشنهاد می شود بیشتر معاملات بر روی قرارداد های موجود آتی مانند سکه ی طلا و زیره سبز و همچنین قرار داد های سلف موازی استاندارد سنگ آهن باشد.
5- اگر تدابیری اندیشیده شود تا صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا بتواند در بازار های جهانی فعالیت کند، به پویایی و سود آوری بیشتر این صندوق منجر خواهد شد.
6- برخی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک تخصصی در نوع خاصی از کالا بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت های فعال در همان رشته نیز سرمایه گذاری می کنند. برای مثال صندوق های سرمایه گذاری مشترک کالایی نفتی، ممکن است در سهام شرکت های نفتی نیز سرمایه گذاری کنند. این کار برای مدل پیشنهادی داخلی توصیه نمی شود، زیرا با اهداف تشکیل این صندوق در تضاد است.
7- سرمایه گذاران به جای شرکت های حقوقی بهتر است از سرمایه گذاران خرد باشد.
8- و در نهایت اندازه ی مناسب پیشنهادی برای صندوق سرمایه گذاری مشترک “متوسط” است.

4-5 بررسی حقوقی
صندوق‌‌ سرمایه‌گذاری در ایران از مصادیق تعریف صورت‌گرفته بند21 ماده یک

دیدگاهتان را بنویسید