دانلود پایان نامه درباره
سرمایه‌گذاری، پذیره‌نویسی، واحدهای، دوره

دانلود پایان نامه درباره سرمایه‌گذاری، پذیره‌نویسی، واحدهای، دوره

امیدنامه ذکر شده است.
ماده 5:
دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از ثبت صندوق نزد سبا شروع شده و به مدت] حداقل 1 و حداکثر 5 [سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده 57 قابل تمدید است. سال مالی صندوق از شروع دوره فعالیت صندوق به مدت یکسال کامل شمسی می‌باشد.
ماده 6:
محل اقامت صندوق همان محلی است که مدیر در امیدنامه صندوق به عنوان مرکز اصلی فعالیت صندوق اعلان کرده است. روزهای کاری صندوق عبارت از تمام روز هایی است که بورس کالا در آن روز به فعالیت می پردازد.
واحدهای سرمایه‌گذاری:
ماده 7:
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر 1.000.000(یک میلیون) ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها … واحد سرمایه‌گذاری است، که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده 8 کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.
ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌ابطال ولی غیرقابل‌انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایهگذاران در امیدنامه قید شده است.
تبصره : نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت شده و به تأئید انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نماید. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

سرمایه‌گذاری مؤسسان:
ماده 8:
پیش از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه، مؤسس یا مؤسسان باید تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را خریداری کرده و معادل ارزش مبنای آنها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سبا ارائه دهند.
تبصره: شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه منوط به تأئید سبا مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و ارایه مدارک زیر به سبا است:
اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛
قبولی سمت توسط مدیر، متولی، ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده توسط آنها؛
تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز.
پذیره‌نویسی اولیه:
ماده 9:
دوره پذیره‌نویسی اولیه پس از تأیید سبا مبنی بر رعایت ماده 8 توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیرهنویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیره‌نویسان باید در هنگام پذیره‌نویسی صددرصد ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری را که پذیره‌نویسی کرده‌اند نقداً به حساب صندوق بپردازند.
تبصره: در صورتی‌که تا یک روز قبل از پایان دوره پذیره‌نویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شده‌ صندوق، کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مؤسسان می‌توانند دوره پذیره‌نویسی را به مدت مذکور در اعلامیه پذیره‌نویسی برای مدت یک‌بار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیره‌نویسی را مجدداً تعیین نمایند.
ماده 10:
برای پذیره‌نویسی واحد‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید به یکی از شعب مراجعه نموده و مراحل پذیره‌نویسی را مطابق دستورالعمل سازمان به انجام برساند.

دیدگاهتان را بنویسید