دانلود پایان نامه درباره
پایه،، ژنوم۲۳، می‎گیرند.، همچنین،

دانلود پایان نامه درباره پایه،، ژنوم۲۳، می‎گیرند.، همچنین،

آنزیم و سوبسترا، بررسی ساختمان های ثانویه و سوم (سه بعدی) پروتئین ها و سایر موارد مرتبط اشاره نمود؛ موارد ذکر شده، در شاخه‎های ژنتیک کوانتومی۲۱، بیوشیمی کوانتومی۲۲ و شیمیِ ژنوم۲۳ مورد بررسی و پژوهش قرار می‎گیرند. اطلاعات و داده های پایه، از طریق بانک های اطلاعاتی تخصصی مانند NCBI و همچنین، مطالعات آزمایشگاه های ژنتیک قابل حصول

دیدگاهتان را بنویسید