دانلود پایان نامه با موضوع مقابله با استرس، کیفیت زندگی

No Comments
دانلود پایان نامه

واحد کرمانشاه است.

۲-۲-اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشهای زیادی درخصوص رابطه مهارتهای مقابله و کیفیت زندگی انجام شده است و پیامدهای ناخوشایند آن انجام شده است. پژوهشهایی نیز در خصوص نوع شیوه اتخاذ شده برای مقابله با استرس و نتایج هر کدام از آنها انجام شده است. اما بشتر این پژوهشها در جمعیتهای دارای بیماری خاص و در عین حال در

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهشخص ثالث، طلاق، اکل مال به باطل

دیدگاهتان را بنویسید