دانلود پایان نامه با موضوع
مقابله با استرس، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه با موضوع مقابله با استرس، کیفیت زندگی

واحد کرمانشاه است.
۲-۲-اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشهای زیادی درخصوص رابطه مهارتهای مقابله و کیفیت زندگی انجام شده است و پیامدهای ناخوشایند آن انجام شده است. پژوهشهایی نیز در خصوص نوع شیوه اتخاذ شده برای مقابله با استرس و نتایج هر کدام از آنها انجام شده است. اما بشتر این پژوهشها در جمعیتهای دارای بیماری خاص و در عین حال در

دیدگاهتان را بنویسید