دانلود پایان نامه با موضوع
سلامت عمومی، سلامت روان
Rain wet asphalt road, arrows and motion blurred car

دانلود پایان نامه با موضوع سلامت عمومی، سلامت روان

روانشناختی سلامت عمومی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش مییابد.ایرلند و ایرلند(۲۰۰۵) نیز نشان دادند که مهارتهای مقابلهای نقش پیشبینی کنندهای در سلامت روانشناختی دارد.
با توجه به الگوی فولکمن و لازاروس در فرآیند مقابله، فرد با استفاده از راهبرد مقابلهای مسئلهمدار از مهارتهای شناختی برای حل مشکل استفاده میکند، یعنی راههای مقابله

پاسخی بگذارید

بستن منو