دانلود پایان نامه با موضوع
بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان
Concept of business leadership amd managing a corporate team as a manager or supervisor symbol inspiring and coaching members as a 3D illustration.

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان

مختلفی مانند شریفی۱۳۸۳و بیاتی و همکاران(۱۳۸۷) تایید شده است و همچنین توجه به متغیر کیفیت زندگی و نقش آنها در پیش بینی بهزیستی روانشناختی قصد دارد بینش جدیدی را در خصوص موضوع مورد مطالعه بدست آورد.بنابراین هدف پژوهش حاضر “پیش بینی بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس کیفیت زندگی و مهارتهای مقابلهای در دانشجویان “دانشگاه آزاد اسلامی

پاسخی بگذارید

بستن منو