دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، افزایش کیفیت زندگی، کیفیت زندگی

Business abstract illustration; target and motivation concepts. 3d rendering illustration.

با مشکل بررسی شده و در واقع با یافتن راه حل مناسب برای مشکل رضایت روانشناختی شناختی برای فرد فراهم میشود(لازاروس و فولکمن،۱۹۸۴) که حوزه شخصی رضایت و افزایش کیفیت زندگی و به دنبال آن بهزیستی روانشناختی میتواند محصول این فرآیند مقابلهای باشد و نیز استفاده از راهبرد مقابلهای کارآمد مسئلهمدار موجب کاهش تنش در افراد میشود(پرلاین و

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*