دانلود پایان نامه ارشد درمورد
مبارزه با قاچاق

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مبارزه با قاچاق

، قاچاق مهاجران عبارت از عبور غیر قانونی یک فرد به کشوری است که وی تابعیت یا مجوز اقامت دائم در آن را ندارد، به منظور کسب منافع مالی یا دیگر منافع مادی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. قاچاق مهاجران با ورود به مقصد پایان می یابد، در حالی که در قاچاق انسان، ورود به مقصد یک کار ابتدایی است و پس ازآن، بزه دیده وادار به کار اجباری، بردگی، فحشا یا مشابه آن می‌شود.
در قاچاق انسان، افراد مورد قاچاق، موضوع جرائم بعدی هستند و قاچاق آنان وسیله ای برای درآمدهای آتی محسوب می‌گردد؛ یعنی اشخاص قاچاق می شوند تا بعداً در مراکز دیگر، مانند مراکز فحشا، مورد بهره کشی قرار گیرند؛ زیرا به صرف عبور بزه دیده از مرز، چیزی عاید مجرمان نمی شود؛ در حالی که در قاچاق مهاجران، در مواردی صرف گذراندن غیر قانونی از مرزها هدف غایی محسوب می‌شود و قاچاقچیان منفعت مورد نظر خود را از مهاجران دریافت می کنند. در قاچاق اشخاص، بیش تر زنان و کودکان موضوع جرم هستند، در حالی که قاچاق مهاجران عمومیت دارد و حتی می توان ادعا کرد که بیش‌تر، پسران و مردان جوانی که در آرزوی یک زندگی برتر و یافتن کار یا تحصیلات دانشگاهی و… در خارج از کشور هستند، موضوع قاچاق واقع می‌شوند.
قاچاق مهاجران، جنبه فراملی دارد، حال آ نکه قاچاق انسان میتواند در داخل یک کشور و به صورت قاچاق بز ه دیده از یک نقطه به نقطه دیگر اتفاق افتد. بزه دیدگاه قاچاق انسان ممکن است به طور قانونی به سرزمین دولتی وارد شوند تا در آینده مورد بهر ه کشی قرار گیرند؛ در حالی که در قاچاق مهاجران، استفاده از وسایل غیرقانونی برای ورود به کشور دیگر بیش تر رواج دارد. (موثقی، 1387، 38) ازاین رو، پیشگیری از ورود بز ه دیدگان قاچاق انسان در مقایسه با ورود بزه د یدگاه قاچاق مهاجران، مشکل‌تر است.
با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچیان انسان، گستره اهدافی که در تعریف قاچاق انسان گنجانده می‌‌شود نیز افزایش یافته است؛ چنان که در اسناد بین المللی متقدم در تعریف قاچاق انسان، بیش تر بر کار اجباری تأکید می شد، حال آن که در اسناد جدیدتر، گستره آن توسعه یافته و ازدواج اجباری، بهره کشی جنسی و برداشت اعضا را نیز دربر می‌گیرد (سلیمی، 1383،64).
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 در تعریف قاچاق انسان بیان داشت: « حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت‌های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود به کار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت‌های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین».
ماده 3 پروتکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان، به ویژه قاچاق زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی، استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم ربایی، تقلب ، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا دریافت پرداخت ها یا منافع برای کسب رضایت فردی که بر شخص دیگر کنترل دارد به منظور بهره کشی را قاچاق انسان دانسته است. این تعریف در قانون مبارزه با قاچاق انسان مورد اقتباس قانونگذار قرار گرفته است. طبق ماده 1 این قانون قاچاق انسان عبارت است از: « الف) خارج یا وارد ساختن ویا ترانزیت مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ ویا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد قاچاق شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج. ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا این ماده پس از عبور از مرز با « الف » فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا افراد موضوع بند همان مقصود».
قانون مبارزه با قاچاق انسان، همانند پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو، تحقق جرم مذکور را منوط به آن دانسته که بخشی از رفتار ارتکابی در خارج از کشور واقع شود. طبق این تعریف، قاچاق انسان یک جرم فرامرزی است و نقل و انتقال اشخاص در داخل کشور به قصد اهداف مذکور، قاچاق محسوب نمی‌شود. عدم تسری تعریف قاچاق به نقل و انتقال اشخاص در داخل مرزها مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته شده نباید قاچاق انسان به مرزهای فراملی محدود شود. در اثر این انتقادات در برخی اسناد، مانند کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطق های راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای روسپیگری، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری اطفال، (روزنامه رسمی، شماره 18204) تعریف اقدامات انجام شده در کلیه مناطق، اعم از مرزهای داخل و خارجی پذیرفته شده است. این نکته در تعریف قاچاق انسان در قانون ایران مورد توجه قرار نگرفته؛ حال آنکه برای مبارزه بهتر با این پدیده شوم، بهتر بود به آن توجه و قاچاق در درون مرزها نیز جرمانگاری می‌گردید. پس طبق قانون ایران، قاچاق انسان عبارت است از:

عبوردادن فرد از مرزهای کشور، تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی کردن یا فراهم ساختن » موجبات اختفای وی پس از عبور از مرز با اجبار ، اکراه، تهدید، فریب، سو ء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سو ء استفاده از وضعیت بز ه دیده به قصد بهره کشی جنسی، برداشت اعضا، بردگی و ازدواج وی».
گفتار اول : ارکان جرم قاچاق انسان

از نظر حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است.در کنار این سه رکن اصلی، شرایط و عناصر اختصاصی دیگری نیز برای تحقق هر جرم لازم است که بسته به نوع جرم، این شرایط متفاوتند. زمان و مکان وقوع جرم، شخصیت مرتکب و بزه دیده از جمله این عناصر هستند. در این قسمت، عناصر و ارکان اختصاصی جرم قاچاق انسان در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم.
1 : رکن قانونی

مهم ترین رکن هر جرم، رکن قانونی آن است. تا زمانی که عملی بر طبق قانون جرم نباشد، نمی توان از رکن مادی یا رکن روانی آن صحبت کرد. بنابراین در تحلیل هر جرم ابتدا باید بررسی کرد که آیا طبق مقررات مصوب، رفتار مذکور قابل مجازات است یا نه؟
هر چند بند «ب» ماده 213 قانون مجازات عمومی 1304 صریحاً به قاچاق انسان اشاره نکرده بود، ولی نحوه نگارش آن به گونه ای بود که به یکی از مهم ترین اشکال قاچاق، یعنی هر کس زنی را به علم به این که آن زن در » : قاچاق برای بهره کشی جنسی اشاره می کرد خارج به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارج تشویق کند یا او را با رضایت خودش به خارجه ببرد یا برای رفتن به خارج اجیر کند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد؛ اگر چه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک این ماده تشابه بسیاری با تعریف قاچاق انسان برای بهره کشی .« مختلف صورت گرفته باشد جنسی مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو دارد. از یک طرف بر فرامرزی بودن نقل و انتقال تأکید دارد و از طرف دیگر، رضایت شخص قاچاق شده در نقل و انتقال را فاقد اهمیت دانسته و چنانچه این امر برای بهره کشی جنسی صورت گرفته باشد همچنان آن را قابل تعقیب دانسته است. پس از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات (1362) و قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375) مقرره مشابهی پیش بینی نشد، زیرا تدوین کنندگان قوانین تصور می کردند این موارد می تواند مشمول جرم قوادی باشد؛ در حالی که بین قوادی و قاچاق انسان، تفاوت های قانونگذار می تواند فارغ از دغدغه تداخل بزه قوادی و قاچاق زنان برای » بسیاری وجود دارد و فحشا عناصر مادی و معنوی هریک را تبیین نماید و بسته به مراتب جرائم ارتکابی و خصوصیات مرتکبین، مجازات های متناسب را پیش بینی کند (نوبهار، 1385، 47).
در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. به موجب ماده 3 این قانون: «هرگونه خرید و فروش ، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد». هرچند در این ماده به طور صریح به قاچاق انسان اشاره نشده، ولی استفاده مطلق از واژه قاچاق، خرید و فروش و بهره کشی می تواند موجب این برداشت شود که مراد قانونگذار در این ماده، قاچاق به معنای مطلق، اعم از قاچاق انسان و مواد مخدر است. فقدان مقرره کیفری خاص درخصوص قاچاق انسان نیز این برداشت را تقویت می کرد. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 خلأ قانونی در این زمینه رفع گردید. ماده 1 این قانون به تعریف قاچاق اختصاص یافت و ماده 2 نیز اَعمال در حکم قاچاق را برشمرد. با تصویب قانون مذکور در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در قسمت قاچاق انسان، اختلاف نظر پیش آمد. یک نظر این است که با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نسخ شده است.
نظر دیگر این است که با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نسخ نشده ، زیرا براساس ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می توان حالتی را که طفل در داخل ایران برای ارتکاب اعمال جنسی خرید و فروش می شود مجازات کرد.. به واقع می‌توان این گونه بیان داشت که ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان با ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تعارض ندارد، زیرا ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به قاچاق اطفال در داخل ایران اختصاص دارد (مهرا، 1384، 20) و ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان، ناظر به قاچاق کلیه اشخاص به خارج از کشور است. بنابراین در حال حاضر، مقرره اصلی در مورد قاچاق انسان (به طور مطلق) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان است. در کنار مقرره مذکور، اسناد بین المللی متعددی به تصویب رسیده اند که ایران نیز به بسیاری از آن ها ملحق شده است.
با این حال، چون نمی توان بر مبنای اسناد بین المللی، عملی را جرم دانست، نمی توان از این اسناد به عنوان رکن قانونی جرم مذکور یاد کرد (مقدسی، 1385، 32).
2 : رکن مادی

اجزای رکن مادی هر جرم را می توان در شش قسمت مجزا مورد بررسی قرار داد. ماهیت رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسیله مجرمانه، تأثیر زمان و مکان ، شخصیت طرفین و نتیجه مجرمانه، مهم ترین عناصر تشکیل دهنده رکن مادی هستند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3 : رفتار مجرمانه

رفتارهای مجرمانه مذکور در ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان همگی ظهور در فعل مثبت مادی دارند. خارج ساختن، وارد ساختن، ترانزیت، تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی کردن و فراهم ساختن موجبات اخفا، همگی رفتارهایی هستند که نیازمند انجام فعل مثبت مادی از طرف مرتکب هستند. علاوه بر این، برای تحقق اعمال در حکم قاچاق انسان موضوع ماده 2 نیز فعل مثبت مادی مورد نیاز است. تشکیل یا اداره دسته و حمل یا انتقال، همگی رفتارهایی هستند که با ظهور فعل مثبت مادی از طرف مرتکب محقق می‌شوند. علاوه بر افعال مادی مذکور در مواد 1 و 2 باید رفتار مرتکب همراه با اجبار، اکراه، تهدید، خدعه و نیرنگ یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد باشد. به عبارت دیگر، این موارد جزء خصیصه ماهیت رفتار مجرمانه هستند.
4 : موضوع جرم

همگی نشان

دیدگاهتان را بنویسید