دانلود پایان نامه ارشد درمورد
عوامل روانشناختی، عوامل هیجانی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد عوامل روانشناختی، عوامل هیجانی

روزه درمان های جدیدتر می باشد.می توان گفت که برخی از درمانها نقش عوامل زیستی را نادیده می گیرند،برخی نقش عوامل روانشناختی وبرخی نقش عوامل هیجانی وعاطفی را،بعضی ها دارای مشکلات تکنیکی وبرخی دارای اشکالات محتوایی هستند. لیکن با توجه به شرایط خاصی که پیش روی افسردگی و افراد افسرده می باشد و ماهیّت متغیّر افسردگی که در شرایط، زمان،

دیدگاهتان را بنویسید