دانلود تحقیق با موضوع
ورزشکاران

دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران

را کنترل نمایند (گیل دایان ۱۳۸۳). روانشناسان برای کنترل و بهبود عوامل روانی مؤثر بر اجرای مهارت ورزشی در تمرین و مسابقه از تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌کنند . آن‌ها سعی می‌کنند مهارت‌ها و تکنیک‌های روانی مختلف را به ورزشکاران و مربیان معرفی و آن‌ها را به تشویق به استفاده از این مهارت‌ها نمایند . مهارت روانی در ورزش را می‌توان به

دیدگاهتان را بنویسید