جرم چیست و مجرم کیست ؟

جرم چیست و مجرم کیست ؟

جرم چیست و مجرم کیست ؟
برای شناخت جرم در هر جامعه باید ابتدا به عوامل اقتصادی ،‌سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و پرورشی آن جامعه توجه کرد و دید آیا عوامل فوق تا چه حد انسانی و سازنده و یا غیر انسانی و جرم آفرین هستند چون همانطور که در بحث شناخت کجروی ها و انحرافات اجتماعی بحث کردیم هیچکس کجرو و یا مجرم متولد            نمی‌شود .
معمولا اصطلاح مجرم فقط در مورد اشخاصی که از قوانین جامعه تخلف می‌کنند بکار برده نمی‌شود بلکه به اشخاصی که مرتکب اعمال خلاف اخلاق یا عرف و فرهنگ جامعه که احساسات مردم را جریحه دار می‌سازند نیز اطلاق می گردد .
مجرمین را می‌توان بر دو گونه متفاوت یعنی اتفاقی و یا حرفه ای تقسیم کرد . مجرمین اتفاقی فقط موقعی که فرصت مناسبی پیدا کنند مرتکب جرم می‌شوند و سعی می‌کنند که با کنترل کارهای پنهانی خود ، اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگهدارند اینگونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتکب جرم می‌شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار و یا کشش های درونی به طرف اعمال جنایت آمیز کشیده می‌شوند و بیشتر ارتکاب عملشان از بی ثباتی عاطفی آنها ناشی می‌شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتکاب برایشان باقی بماند ممکنست به ارتکاب جرایم دیگر و حتی شدیدتر نیز مبادرت ورزند . مجرمین حرفه ای کسانی هستند که بر اثر تکرار اعمال جرم آمیز در ارتکاب جرم بیشتر پا بر جا و ثابت هستند و آنچه که انجام می‌دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد اجتماعی است ولی برای خودشان بعنوان فرهنگ جنائی گروه خویش پذیرفته شده چون آنها خود را از افراد عادی این جامعه نمیدانند و بین خود و دیگر مردم پیوندی احساس نمی‌کنند . در حالیکه اعمالش از نظر همفکران خویش مورد تأیید و تصدیق قرار می‌گیرد مجرمین کهنه کار ، ماهر و آنهائیکه با گرفتن پول یا امتیاز به هر نوع عمل خلافی مبادرت می ورزند ، از این گروهند بیشتر افراد این دو گروه کمتر از سی سال دارند و آرزوی یافتن مقام و یا ثروت از طریق بدست آوردن منافع اقتصادی آنها را وادار به اینگونه اعمال می‌کند . مسأله‌ای که از نظر جامعه‌شناسی بسیار قابل توجه است اینکه اینگونه افراد از لحاظ شکل ظاهری با مردم عادی جامعه خویش هیچگونه تفاوتی ندارند و آنچه مهمتر است اینکه در هر شرایط و بهرحال می‌توان با تغییر شرایط اجتماعی ، اقتصادی و پرورشی به بهبود آنان کمک کرد و به موقعیت رسید بخصوص در مورد مجرمین اتفاقی .
ولی هستند افرادی که بر اثر عدم تعادل روانی و یا اعتیاد به مواد مخدر مرتکب اعمال جنایت آمیز می‌شوند و خود در لحظه وقوع عمل جنایت آمیز به کاری که می‌کنند وقوف و آگاهی ندارند و قصد و عمد و انگیزه ای هم برای این عمل ندارند اینگونه افراد باید از جامعه دور شوند و به مؤسسات روان درمانی برای بهبود کامل سپرده شوند چون خطر اجتماعی آنان بیشتر از دو گروه دیگر است .
گروه دیگری هستند که در جامعه دارای قدرت ، ثروت و یا موقعیت اجتماعی هستند ، مرتکب اعمال خلافی می‌شوند و اعمال جرم آمیزشان بخاطر موقعیت شان یا از نظر دیگران پوشیده می ماند و یا جامعه قدرت محاکمه آنها را ندارد ولی با گذشت زمان و آگاهی روز افزون مردم از نفوذ اینگونه افراد روز بروز کاسته می‌شود چون دنیا بطرف عدالت اجتماعی پیش می رود .