پایان نامه در مورد 
تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف:

پایان نامه در مورد  تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف:

  •       پیورکووسین و کاردون [۱](۲۰۰۰) صمیمیت رایکی از عناصرسازنده رابطه وپایه آشنایی وشالودهء عشق می دانندکه معنای آن ازیک رابطه به رابطه دیگرمتفاوت است. دسیموند[۲] (۲۰۰۶)صمیمیت را می توان به عنوان شناخت عمیق افرادازیکدیگر شناخت جنبه های مختلف آنها ویاشناخت چگونگی تمایل آنها درواکنش دادن به موقعیت های مختلف تعریف کردند. وارنینگ[۳] وهمکاران(۱۹۹۸)صمیمیت را ازجنبه رفتاری، رفتاری قابل پیش بینی ازلحاظ هیجانی اساسی از نزدیکی و از لحاظ شناختی درک افکار خودافشایی و ازلحاظ نگرش تعهد تعریف می کند.(به نقل از گومز،۲۰۰۴).

بینرو مورنن[۴](۱۹۹۸)معتقدند که تشابه یک مسأله مهم درحفظ روابط صمیمانه است. اشنایدر[۵]

( ۱۹۸۹)معتقداست تشابه زوجین به آنهاکمک می کند که احساس کنند بوسیله همسرشان درک و فهمیده شوند ،تشابه بین همسران همچنین مربوط است به بافت صمیمانه است.(به نقل از پاتریک،۲۰۰۷)

وین گارتن[۶](۱۹۹۲)همچنین اشاره می کند که تعامل صمیمانه شامل مشارکت وتجربه درک احساسات است.این تجربه ارتباطی به درک متقابل واطمینان بستگی دارد.خودافشایی نیزبرای صمیمیت زناشویی ضروری است زیرا افرادرابه طورذاتی در درک متقابل و همدلی درگیر می کند(به نقل از اعتمادی،۱۳۸۴).

سالیوان (۱۹۵۳،به نقل از باگاروزی[۷])معتقداست اواسط و اواخر کودکی(۶تا۲سالگی)دوران حساس شکل گیری صمیمیت واقعی برای زندگی بعدی به شمار می رود.سالیوان چهارروندرشد  راکه کودکان باید پشت سربگذارنند تابتوانندهمانند یک شخص سالم روابط صمیمانه چندبعدی خود را دربزرگسالی پایه ریزی کنند و از آن لذت ببرند را موردشناسایی قرارداده است این چهارتکلیف عبارتنداز:

۱-توانایی انجام فعالیتهای رقابتی باهمسالان

۲-توانایی سازش باهمسالان

۳-توانایی مشارکت باهمسالان

۴-توانایی همکاری باهمسالان(به نقل ازمیرباقری ۱۳۸۶).

  • صمیمیت چیست؟

صمیمیت ازنظرروان شناسان تعاریف گوناگونی دارد، اما درکل می توان آن رابه عنوان یک احساس خاص درونی درنظرگرفت.بنابرگفته( ویلز[۸]  ۱۹۸۲ ،به نقل ازمظلومی، ۱۳۸۶).

صمیمیت یک احساس درونی است ،حس حاکی ازوحدت ویگانگی با دیگری ،به گونه ای که هیچ حصاری مابین خودمان و اوبرای پنهان شدن ونقش بازی کردن نبینیم، فضای امنی که درآن احساس حمایت شدن،مورداحترام بودن،پذیرفته شدن ومحبوب بودن را ازطرف مقابل دریافت می کنیم ،به طوری که بتوانیم باوجودهمه آسیب پذیری ها و مشکلاتمان، خودمان باشیم واحساس پذیرش کنیم.صمیمیت رابیشترازآن که بتوان یک تجربه یا  دستاورد درنظرگرفت، بایدآن رایک فرآیند دانست ،فرآیندی که درآن افرادکوشش می کنند به همدیگرنزدیک و نزدیک ترشوند وفاصله هاراکم کنند(مظلومی ، ۱۳۸۶).

درواقع صمیمیت راباید محصول یک جریان رشد دررابطه دانست فرآیندی که قبل ازازدواج شروع شده وبعدازآن هم ادامه می یابد وحتی جاودان می گردد(استهمان، به نقل از گومز،۲۰۰۴).

دیم  و گلن [۹](۱۹۹۳)،نیزصمیمیت رادرطول رابطه به صورت یک سیکل می دانند وبیان می کنندکه درطول رابطه صمیمیت وضعیتی نیست که دریک موقعیت مشخص اززمان ویابه یک باره به دست آید وتاهمیشه ثابت بماند بلکه دارای هویتی متغیرو رشدکننده است ،به طوری که درآن افراددوره هایی به هم نزدیک می شوندوبعدفاصله گرفته وسپس دوباره به هم نزدیک می شوند(مظلومی ، ۱۳۸۶).                          استهمان(۲۰۰۴) ، سه مشخصه را برای تشریح یک ارتباط صمیمیانه بیان می کند ومی گوید:صمیمیت رابطه ای است که درآن حفاظت اعتماد دو طرفه وپذیرش [۱۰]  وجود دارد وپذیرش شامل به رسمیت شناختن وتصویب افکار،توان مندی ها، ارزش دیگری است. رمپل،هولمز،زینا[۱۱](۱۹۸۵)هم صمیمیت را منشعب ازاین تفکر می دانند که همسرما فقط مسئول حمایت عاطفی، روحی ،جسمی مانیست و ماهم  این مسؤولیت رادرقبال اوداریم(استهمان،  به نقل از گومز،۲۰۰۴).

استنبرگ[۱۲]:صمیمیت را یک مهارت وهنر می داند وآن را به عنوان هسته مرکزی عشق بالغانه درنظرمی گیرد، مهارتی که اتفاق نمی افتد مگرزمانی که دونفر به طورآگاهانه درجهت ساختن رابطه نزدیک تر باهمدیگرمشارکت کنند وبه طرزپایداری به شرکت درتجربه هایی برای باهم بودن ،تن بدهد و دراین مسیر ازسرمایه گذاری های زمانی، عاطفی ،مالی و…نیزمضایقه نکنند(به نقل ازمیرباقری ۱۳۸۶).

  • ابعادصمیمیت:

دهمز(به نقل ازهنلین، ۲۰۰۶)بیان می کند بیشترروان شناسان صمیمیت را دررابطه ،پدیده ای چندگانه وچندبعدی درنظرمی گیرند ومیزان صمیمیت ونزدیکی زوج هارا درنتیجه خواستن ونخواستن یا درشدت وضعف وجوداین ابعاد درروابطشان فرض می کنند.اوبیان می کند که صمیمیت ازعنصرهای چندگانه ای تشکیل شده که درطول زمان رشدمی کنند وازالگویی مرحله ای تبعیت می کننند.این الگو ، باصمیمیت عقلانی(گفتگو وخودافشایی(شروع می شود وبا صمیمیت فیزیکی(گرفتن دست،درآغوش کشیدن،رابطه جنسی ادامه می یابد وسپس به صمیمیت عاطفی(حمایت،بیان عاطفی،حمایت متقابل)منجرمی شود.

اودن[۱۳](۱۹۷۴)،به نقل ازمظلومی)صمیمیت راشامل ابعاد سیزده گانه زیرمی داند:

۱) فیزیکی:آشنایی ونزدیکی با بدن شخص دیگر درکار، بازی ،مراقبت پزشکی ،لمس وماساژ

۲) جنسی:تجربه وتقسیم لذت

۳) عاطفی:احساس همدلی وبیان احساسات

۴) عقلانی:مطرح کردن حوزه عقایدو نظرات

۵) زیباشناختی[۱۴]:تجربه کردن احساسات زیباشناختی

۶) خلاقانه:انجام دادن فعالیت های خلاقانه باهمدیگر

۷) تفریحی[۱۵]:انجام دادن فعالیت های تفریحی، ورزشی وبازی

۸) کار:اشتراک ومشارکت درانجام کارها

۹) بحران:مقابله با بحران ها مشکلات ودردها با همدیگر

۱۰) کشمکش:مواجه شدن وجنگیدن و تلاش کردن دربرابرتفاوت ها

۱۱) تعهد:اعتماد  دوطرفه بودن سرمایه گذاری های مشترک ازخود

۱۲) معنوی[۱۶]:به اشتراک گذاشتن دغدغه های ماورایی و مذهبی

۱۳) ارتباط:هم کلام شدن و درک همدیگر

باگاروزی(۲۰۰۱،  به نقل ازاعتمادی،۱۳۸۴ )صمیمیت رادرهشت حوزه مختلف موردمطالعه قرارداده وپرسش نامه ای بادرنظرگرفتن همه ابعاد ساخته است که به واسطه آن می توان هرعامل را جداگانه موردبررسی قرارداد:

۱) صمیمیت عاطفی:شامل انتقال ودرمیان گذاشتن احساسات مثبت مانند شادی،رضایت واحساسات منفی مانند غم، ترس، خشم، شرم، بی حوصلگی وخستگی باهمسراست.

۲) صمیمیت روان شناختی : عبارت است ازانتقال و درمیان گذاشتن وصریح صحبت کردن درباره مسائل شخصی اطلاعات واحساسات مربوط  به خود باهمسراست.این صمیمیت همچنین شامل نیاز به درمیان گذاشتن امیدها آرزوهاو نقشه های آینده وهمینطوردرمیان گذاشتن ترس ها علائق وازما با دیگری است.

۳) صمیمیت عقلانی:شامل انتقال و درمیان گذاشتن عقاید، افکار و باورهای خودبه همسراست.

۴) صمیمیت جنسی:شامل ذرمیان گذاشتن و بیان افکار،احساسات و آرزوهایی است که ماهیت جنسی دارند.صمیمیت جنسی شامل درمیان گذاشتن تجارب عاشقانه باهمدیگر مانندتماشای فیلم عاشقانه،گوش دادن به موسیقی عاشقانه و خواندن مطالب عاشقانه است.همچنین شامل رفتارهایی است که برای تحریک،تهییج و رضایت جنسی طرح ریزی می شود.

۵) صمیمیت جسمانی(غیرجنسی): شامل نیازبه نزدیکی وتماس بدنی باهمسراست،شامل گرفتن دست ها،لمس غیرجنسی و رفتارهایی است که باهدف رابطه جنسی انجام نشود.

۶) صمیمیت معنوی:شامل درمیان گذاشتن افکار،احساسات،باورها وتجارب خودباهمسراست که با مذهب ،مسائل ما فوق طبیعی،ارزش های اخلاقی، معنای وجودزندگی پس ازمرگ وارتباط با خدامربوط است.همچنین شامل مشارکت باهمسردر فعالیت ها،مراسم،جشن های مذهبی است.برای صمیمیت معنوی هم مذهب بودن یا هم عقیده بودن ضروری نیست بلکه آنچه مهم است باز بودن نسبت به عقاید معنوی واحترام به تجارب شریک است.برای افرادی که بعدمعنوی زندگی بسیارمهم است مشارکت معنوی مهم ترین بعدصمیمیت است.

۷) صمیمیت زیبا شناختی:شامل درمیان گذاشتن احساسات ،تجاربی باهمسراست که زیبا،فرح بخش یا لذت بخش هستند مانندشگفتی های طبیعت وجهان، موسیقی وهنر،شعرو ادبیات است والبته خودتجربه به عنوان تجربه ای ناب است ومقدمه ای برای انواع دیگر تجارب صمیمانه قرارنمی گیرد.

۸) صمیمیت اجتماعی تفریحی:شامل انجام فعالیت ها و تجارب لذت بخش و….آمیزباهمسراست.

گفتن داستان های فکاهی ،درمیان گذاشتن تجارب روزانه،بحث درموردحوادث روزمره،آشامیدن باهمسر،ورزش باهمدیگر،سهیم کردن همسردرمسؤولیت ها است(اعتمادی ،۱۳۸۴).

[۱]-Piorkawshi & Cardon

[۲]-Desmond

[۳]-Warning

[۴]-Byner & Murner

[۵]-Schneider

[۶]-Weingarten

[۷]-Bagarozzi

[۸]-Wils

[۹]-Dym & Glem

[۱۰]-Caring  & Mutual Trust  & Acceptance

[۱۱]-Rempel & Holmes  & Zanna

[۱۲]-Stenberg

[۱۳]-Oden

[۱۴]-Aesthetic

[۱۵]-Recreation

[۱۶]-Spiritual

دیدگاهتان را بنویسید