تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور- قسمت ۶

تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور- قسمت ۶

کشور
متغیر های ورودی
متغیر های خروجی
خسارت پرداخت شده
سود خالص دوره شرکت‌های بیمه
حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه
تعداد بیمه نامه‌های صادره
بدهی‌های شرکت بیمه
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق؛ ابویی و همکاران، ۱۳۹۰
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۵-۱-سوال اصلی
کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟
۱-۵-۲-سوالات فرعی

  1. دلایل احتمالی عدم کارائی شرکت های ناکارا چیست؟
  2. رتبه بندی کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور چگونه است؟
  3. آیا هر شرکت به تنهایی، با توجه به نهاده هایی که در اختیارش قرار می گیرد و مقدار ستاده ای که از آن حاصل می شود، به عنوان یک واحد کارا قلمداد می شود؟
  4. واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟

۱-۶- اهداف تحقیق
تعیین میزان کارایی شرکت های بیمه خصوصی کشور
ارائه الگوی نظری و تجربی مناسب برای ارزیابی و اندازه‌گیری کارایی در شرکت های بیمه خصوصی کشور
تعیین عوامل مؤثر در افزایش کارایی شرکت های بیمه خصوصی کشور
۱-۷-کلیات انجام تحقیق
تحلیل پوشش داده ها یک تکنیک برنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی و کارایی واحدهای همگون و متجانس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دهه اخیر این روش سودمندی قابل توجهی به عنوان ابزار مدیریتی در اندازه گیری کارایی به دست آورده و به طور گسترده از آن استفاده شده است. از این ابزار در بخش‌های مختلف از قبیل بانک ها، بیمارستان ها، دانشگاهها و غیره بسیار استفاده می‌شود.
از آنجا که این تحقیق یک پژوهش تحلیلی – ریاضی می باشد، بنابراین در فاز طراحی مدل ریاضی نیازی به مشخص بودن نمونه های آماری نمی باشد. در عین حال که جامعه آماری شرکت های خصوصی در صنعت بیمه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها) می باشد. متغیر ها ی تحقیق شامل شاخص های ورودی و خروجی که از نوع متغیرهای مستقل هستند و اندازه کارایی که از نوع متغیر وابسته می باشد. در این تحقیق ار اطلاعات ثانویه که از بانک های اطلاعاتی بیمه مرکزی کشور استخراج می شود ، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تکنیک مدل سازی ریاضی ( تحلیل پوششی داده ها ) با استفاده از نرم افزار Deap می باشد.
۱-۸-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
۱-۸-۱- ارزیابی عملکرد
تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد برآوردی انتقادی و کاوشگرانه از فعالیت های مختلف یک سازمان می باشد همانطوری که برای حفظ سلامتی، مقامات و مسؤلین پزشکی و بهداشتی به همه توصیه می کنند که یک سری معاینات دوره ای از بدن انجام دهند. همینطور هر سازمانی برای بدست آوردن نتایج کاری، باید ارزیابی دوره ای از عملکرد خود و واحدهای تابعه داشته باشد(Sherman.2003)
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر جهت بررسی کارایی از دو گروه متغیرهای ورودی و خروجی استفاده می‌شود. کتغیرهای ورودی عبارتند از داراییهای شرکت بیمه، تعداد کارکنان، هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صاره، هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادر. متغیرهای خروجی عبارتند از خسارت پرداخت شده، تعدادخسارت پرداخت شده، سود خالص دوره شرکت‌های بیمه، سود خالص بعد از کسر مالیات به حق بیمه صاره، حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه، تعداد بیمه نامه‌های
۱-۸-۲- تحلیل پوششی داده ها
تعریف مفهومی: تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش برنامه ریزی ریاضی است که ابزار مناسب برای بهر ه وری نسبی واحد های تصمیم گیری در حالت چند ورودی و چند خروجی به حساب می آید. در تحلیل پوششی داده ها با توجه به مشاهدات فردی از واحد تصمیم گیرنده (DMU) و تقابل بهینه آن با دیگر واحد ها، می توان کارایی محاسبه شده را مهم تر از رویکرد سنتی دانست. در این روش بدون استفاده از یک فرم تابعی، یک حد مرزی برآورد گردیده که نشان دهنده حداکثر مقدار کارایی هر واحد، نسبت به کارایی مشاهده شده از واحد های دیگر است (عیسی زاده روشن و خسروی، ۱۳۹۰)
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر از مدل مضربی CCR ورودی محور جهت محاسبه کارایی شعب تامین اجتماعی استان گیلان استفاده شده است. مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستادهها را می بایست انتخاب کنند، که این امر میسر نمی شود مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده ها و ستاده ها برای هر واحد (حسین زاده بحرینی وهمکاران، ۱۳۸۷). در الگوی DEA با دیدگاه ورودی محور، به دنبال بدست آوردن ناکارایی فنی به نسبتی می باشیم که بایستی در ورودیها کاهش داده شود تا خروجی، بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد. از اینرو فرم مضربی CCR بکار گرفته شده در این پژوهش بصورت زیر می باشد:
n: تعداد واحدها DMUs
m:تعداد نهاده ها
s:تعداد ستاده ها
۱-۹- قلمرو پژوهش

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.