مقاله – 
تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۱۸

مقاله – تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۱۸

– یغمای حریم اسلام را روا می شناختند شمشیر اراده ای را برای پاسداری دین بر کشید.
– که پهنۀ تیغ های بران از اثر آن خسته گردید برای هدایت، دلیری سهمناکی را روان گردانید.
– که در برابر آن، نیزه های سرسخت درهم شکست و در سروده هایی حقیقت را آشکار ساخت.
– که از شایستگی و درستی لبالب است در کارهای سهمناک، فریا درس هاشمیان است.
– و شتران مانده را برای رسیدن به او مهار در بینی می کنند گرامی مرد خالص، کاری را بر پای داشت.
– که تنها ارجمندی ، او را به آن واداشته بود و بس، هیچگونه کاستی، او را آلوده نساخت.
– وهمیشه سرشتهایی نیکو در برابر او بود، پس دانشی که خویی بزرگوارانه آن را آرایش می داد.
– و چنان پایبندی به کیش، که جوانمردی در دنبال آن بود آنگاه که خشکسالی همه جا را فراگیرد باران را نزد او باید جست.
– و چون بامداد آشکار شود پناه را در کنار او توان یافت، برجستگیهای او را شیوا سخنان نتوانند ستود.
– و در برابر آنها، گفتارهای بی کاستی نابود می گردد و چکیدۀ سخن اینکه پدر علی را کیشی ریشه دار و پایدار بود.
– ولی چون به دشمنی و کین توزی با فرزند او برخاستند و نتوانستند برتری های شیرخدا را از او جدا نمایش دهند.
– این بود که پدر را به باد ناسزا گرفتند و هر کس که آهنگ سربلندیها کند چنین نیست که به آن تواند رسید.
– فروغ ماه دو هفته درخشان است و روی پنهان نمی دارد هر چند که پیرامون آن سگان بسیار پارس کنند.
– چنان بگیر که من گفتم بامداد، شب است، ولی آیا بامداد از چشم مردم پنهان می ماند؟
– رها کن سرگردان شدگان گمراه را و آن گروهی که در خم و چم های هوس پرستی درمانده اند.
– این سرور مکیان است در راه یافتگی خویش که پیشوایی و رستگاری دست در دست او نهاده اند.
– پدر گرامی ترین شکاریان از نژاد لوی وهمان سروران شتابنده به سوی نیکیها و دلیران روشن روی،
– آنان نیز همچون پدرشان به هنگامی که تیری برای برتر مردمان افکنده شود تیرهای برد و باختشان به پیروزی می رسد.
و هم شیخ محمد تقی صادق عاملی در چکامه ای که در ستایش اهل بیت علیهم السلام سروده گوید:
– با شمشیر علی بود که ساختمان دین استوار گردید، چنانچه پیشتر نیز بنای آن به یاری پدرش بر پای ایستاد.
-همان ابوطالب، بنیاد سرافرازی ها و نشانۀ آن و آغاز وانجام نشانی راهنمایی
– در فراهم آوردن برتری ها و خردمندی یگانه بود و جامۀ او همه گونه جوانمردی را در خویش گرد آورد.
– تارک دورترین ستاره ها در برابر بلندی جایگاهش ناچیز می نماید و ستایش وی به وی خوش شب بوی دشتی را می پراکند.
– ترساندگان پناه خواه را سرای حریم آسایش است و همچون کعبه است که امیدواران آهنگ آن کنند و به بی نیازی رسند.
– خود در میان همۀ جوانمردی ها به ماه می مانست که هاله ای پیرامونش را فرا گرفته باشد.
– و گردن فرازی او از دو گردندۀ رخشان نیز برتر می رفت، گوش خود را به آوای کیش یگانه پرستی واداشت.
– و چون آواز آن را بشنید، دعوت آن را لبیک گفت، جان خویش را برای گرامی داشتن آیین بفروخت.
– که هان! چه خجسته و بلند پایه خرید و فروشی!
و هم سید علینقی لکهنوی می گوید:
– سرزمین مکه را پدر جانشین پیامبر درخشندگی بخشید همان بامدادی که به راندن بدخواهان از پیرامون پیامبر برخاست.
– یک تنه به یاری اسلام برخاست و با همۀ گمراهان و گردنکشان آشکارا به نبرد پرداخت.
– با اراده ای گذراتر از لبۀ تیغ هندی، نیرنگ دشمنان را از پیروان راه راست باز می گردانید.
– خرد خود را از کیش پیامبر بینایی بخشید و از سه راز پنهان که در دل داشت آن را آشکار ساخت.
– با دلی لبریز از یگانه پرستی و پرهیزکاری و نیکوکاری، و با راستی و درستی به خدا گروید.
– برای سروری تازیان بنیادی نهاد که پیرامون آن را سرفرازی هاشمیان فرا گرفته بود.
– گامزن راهی راست بود که پدرانی راست رو به وی نموده و از بر گزیده ای به گزیده ای رسیده بود.
– که گفتی مادرانشان نمی خواستند فرزندی داشته باشند مگر پیامبر یا جانشین پیامبر باشد.
– او نیز از پیشتر همچون پدرش از راه یافتگان بود و هماره نیز پای بر شاهراه راستین داشت.
– سیراب شدن از آبشخور آیین خدا با او آغاز شد و با فرزند پاکش علی به انجام آمد.
و شیخ محمد سماوی هم چکامه ای دارد که در پایان کتاب الحجه به چاپ رسانده و سرآغاز آن:
– از دست آن نگار اندام نار پستان، دل من همچون گوی است در دست بازیگران.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است