تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی کارکنان بانک ملت ایران- قسمت ۲۹

تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی کارکنان بانک ملت ایران- قسمت ۲۹

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه
با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده که نتایج آن در فصل چهارم ارائه گردید، در این فصل به جمع بندی و نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش پرداخته و پیشنهاداتی ارائه خواهد شد. ضمناً جهت علاقه مندان به ادامه پژوهش، پیشنهادات پژوهشی نیز ارائه می‌شود. استفاده از نتایج این پژوهش منوط به در نظر گرفتن محدودیتهای پژوهش می‌باشد، به علاوه لازم به ذکر است گرچه آمار توصیفی و استنباطی به کار گرفته شده در این پژوهش براساس اصول علمی بنا نهاده شده، اما کاربرد این نتایج مستلزم پژوهشهای تکمیلی می‌باشد که در بخش پیشنهادات پژوهشی به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
با توجه به بررسی ویژگی‌های جامعه آماری از لحاظ متغیرهای دموگرافیک می‌توان نتیجه‌گیری نمود، از لحاظ جنسیت ۸/۷۲ درصد پاسخ دهندگان جامعه آماری را مدیران مرد و مابقی را مدیران زن شکیل می دهند همچنین ۶/۷۰ درصد از مدیران در محدوده سنی ۳۳ تا ۵۰ سال قرار دارند. از لحاظ وضعیت تاهل نیز ۸/۸۶ درصد را مدیران متاهل تشکیل می دهند و ۱/۷۴ درصد از مدیران درآمد مابین دو تا سه میلیون را دارا می باشند.

 

۵-۲- نتایج بررسی فرضیات پژوهش

 

نتایج بررسی فرضیه‌ی اول پژوهش
فرضیه اول: دانش هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد.
نتیجه‌ی آزمون: مقدار قدر مطلق t محاسبه شده برای ضریب مسیر مثبت ۴۸/۰ برابر با ۱۶/۴ است و از ۹۶/۱ که معیاری برای بررسی معنی داری پارامترهای لیزرلی است، بیشتر است. لذا فرضیه صفر رد می‌شود و فرضیه مقابل (فرضیه اول) تایید می‌گردد.
تفسیر نتیجه آزمون:
می‌توان بیان داشت که دانش هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر مستقیمی دارد. و بیانگر این امر است که افزایش دانش هوش فرهنگی سبب افزایش رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران می‌گردد و برعکس. مقایسه و تبیین شود .
نتایج بررسی فرضیه‌ی دوم پژوهش
فرضیه دوم: انگیزش هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد.
نتیجه‌ی آزمون: مقدار قدر مطلق t محاسبه شده برای ضریب مسیر مثبت ۶۳/۰ برابر با ۳۲/۸ است و از ۹۶/۱ که معیاری برای بررسی معنی داری پارامترهای لیزرلی است، بیشتر است. لذا فرضیه صفر رد می‌شود و فرضیه مقابل (فرضیه دوم) تایید می‌گردد.
تفسیر نتیجه آزمون:
می‌توان بیان داشت که انگیزش هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر مستقیمی دارد. و بیانگر این امر است که افزایش انگیزش هوش فرهنگی سبب افزایش رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران می‌گردد و برعکس. مقایسه و تبیین شود .
نتایج بررسی فرضیه‌ی سوم پژوهش
فرضیه سوم: رفتار هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد.
نتیجه‌ی آزمون: مقدار قدر مطلق t محاسبه شده برای ضریب مسیر مثبت ۳۹/۰ برابر با ۵۳/۴ است و از ۹۶/۱ که معیاری برای بررسی معنی داری پارامترهای لیزرلی است، بیشتر است. لذا فرضیه صفر رد می‌شود و فرضیه مقابل (فرضیه سوم) تایید می‌گردد. مقایسه و تبیین شود .
تفسیر نتیجه آزمون:
می‌توان بیان داشت که رفتار هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر مستقیمی دارد. و بیانگر این امر است که رفتار هوش فرهنگی سبب رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران می‌گردد.
نتایج بررسی فرضیه‌ی چهارم پژوهش
فرضیه چهارم: استراتژی هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد.
نتیجه‌ی آزمون: مقدار قدر مطلق t محاسبه شده برای ضریب مسیر مثبت ۲۸/۰ برابر با ۶۹/۲ است و از ۹۶/۱ که معیاری برای بررسی معنی داری پارامترهای لیزرلی است، بیشتر است. لذا فرضیه صفر رد می‌شود و فرضیه مقابل (فرضیه چهارم) تایید می‌گردد.
تفسیر نتیجه آزمون:
می‌توان بیان داشت که استراتژی هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران استان تاثیر مستقیمی دارد و بیانگر این امر است که افزایش استراتژی هوش فرهنگی سبب افزایش رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران می‌گردد و برعکس.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۵-۳- پیشنهادات پژوهش

 

 

۵-۴-۱- پیشنهادات ناشی از نتایج فرضیه‌های پژوهش (پیشنهادات کاربردی و مدیریتی)

 

در این پژوهش، به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران برای اولین بار در ایران وهم در سطح دنیا با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری پرداخته شد. با توجه به مطالعاتی که انجام شد، پیشنهاداتی پیرو نتایج فرضیه‌های پژوهش جهت پیشرفت در این زمینه داده می‌شود، که به شرح ذیل می‌باشد:
در پژوهش حاضر ما به این نتیجه رسیدیم که دانش هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر مستقیمی می‌گذارد. بنابراین به مدیران بانک ها بویژ مدیران منابع انسانی آن توصیه می‌شود با برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی برای مدیران خود آنان را با نظام های قانونی و اقتصادی، باورها و ارزش ها، نظام های ازدواج و طلاق، هنر و صنایع دستی، دستور زبان و رفتارهای غیر کلامی فرهنگ های مختلف آشنا ساخته و از این طریق دانش هوش فرهنگی مدیران خود را افزایش دهند.
عکس مرتبط با اقتصاد
در پژوهش حاضر ما به این نتیجه رسیدیم که انگیزش هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر مستقیمی می‌گذارد. بنابراین به مدیران بانک ها بویژ مدیران منابع انسانی آن توصیه می‌شود در بکارگیری و استخدام به این نکته نیز توجه گردد که افرادی بکارگرفته شوند که تعامل با مردم از فرهنگ ها مختلف و از زندگی در درون آنان لذت می برند و در برقراری ارتباط با مردم بومی دیگر فرهنگ ها توانایی دارند و توانایی خو گرفتن با سیستم و شرایط خرید دیگر فرهنگ ها را دارند و همچنین توانایی برخورد و تعامل با فشارهای ناشی از برخورد با فرهنگ بیگانه را دارند.
در پژوهش حاضر ما به این نتیجه رسیدیم که رفتار هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر مستقیمی می‌گذارد. بنابراین به مدیران بانک ها بویژ مدیران منابع انسانی آن توصیه می‌شود مدیران خود را از طریق اعزام به تورهای کاری و گردشگری و تخصیص و اعطای تسهیلات برای سفرهای خارجی آنان را برای آشنایی با فرهنگ های مختلف ترغیب نمایند تا از این طریق مهارت های برخورد کلامی و غیر کلامی و رفتار کلامی خود را تقویت نمایند.
 تصویر درباره گردشگری
در پژوهش حاضر ما به این نتیجه رسیدیم که استراتژی هوش فرهنگی بر رفتارشهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر مستقیمی می‌گذارد. بنابراین به مدیران بانک ها بویژ مدیران منابع انسانی آن توصیه می‌شود به مدیران خود آموزش دهند تا در در تعامل با افرادی از فرهنگ های متفاوت درستی دانش فرهنگی خود را بررسی کنند و در تعامل با مردم فرهنگ های نا آشنا دانش فرهنگی خود را تعدیل نمایند و اینکه مدیران تنوع فرهنگی را بپذیرید و در خود آمادگی رویارویی با فرهنگهای مختلف را ایجاد کنند و با توجه به میزان آشنایی با هر فرهنگ، از استراتژی های خاص آن برای تعامل استفاده کنند.
بطور کلی با عمل به چنین سیاست‌ها و برنامه‌های می‌توان انتظار داشت که رفتار شهروندی مدیران افزایش می یابد و از این طریق مدیران در تعاملات فرهنگی و بین فرهنگی بطور مناسب می توانند از توانایی های خود استفاده کرده و در مزاکرات و دستیابی به اهداف سازمان خود موفق عمل نمایند.
۵-۴-۲- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
در این پژوهش، به بررسی هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران پرداخته شده است جا دارد در تحقیقات آتی موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:
با توجه به اینکه تحقیق حاضر در بانک ملت صورت پذیرفته است در تحقیقات آتی تحقیق حاضر را در سایر جوامع آماری نیز مورد بررسی قرار داده و نتایج آن نیز مقایسه گردد.
مقدار ضریب تعیین متغیر رفتار شهروندی(۵۵/۰) نشان می دهد که می توان متغیرهای دیگری را نیز شناسایی و به مدل اضافه نمود.

 

۵-۴- محدودیتهای پژوهش

 

ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش‌نامه بوده است و بدین جهت پرسش‌نامه خود دارای محدودیتهای ذاتی است همچنین از سایر محدودیتهای پژوهش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
بدلیل اینکه جامعه آمار این تحقیق تمامی مدیران شعب در سراسر کشور بود برای جمع‌ آوری بموقع داده‌های پرسشنامه از لحاظ زمان با محدودیت مواجه بودیم.
حصول هماهنگی‌ با مدیران شعب مختلف با کندی صورت می‌پذیرفت و زمان زیادی صرف این هماهنگی‌ها می گردید.
عدم همکاری برخی از مدیران به دلیل کمبود وقت آنان به لحاظ اینکه این پرسشنامه در محل کار آنان ارائه شده بود و در نتیجه امکان بی دقتی برخی از مدیران در پاسخ دادن به سوالات.
عدم همکاری برخی دانشگاه ها و کتابخانه‌ها به منظور بررسی منابع و مدارک موجود و دستیابی به اطلاعات حاصل از تحقیقات گذشته در مورد متغیرهای پژوهش.
احتمال عدم تعمیم‌پذیری نتایج تحقیق به آن دسته از بانک ها و سازمان‌ها یا ادارات و شرکت‌هایی که در جامعه آماری واقع نگردیده و یا جز نمونه آماری نمی‌باشند نیز از محدودیت‌های تحقیق بشمار می‌آید.
فهرست منابع فارسی:
۱- بامنی‌مقدم، محمد، «تحلیل آماری»، انتشارات شرح، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۰٫
۲- حافظ نیا، محمدرضا، «مقدمه ای بر روش پژوهش در علوم انسانی»، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۸۲٫
۳- خاکی، غلامرضا، «روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۴- خاکی، غلامرضا، «روش پژوهش در مدیریت»، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۷٫
۵- سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه، «روش‌های پژوهش در علوم رفتاری»، انتشارات موسسه نشر آگاه، ۱۳۸۱٫
۶- صفرزاده، حسین و فرهنگی، علی اکبر، «روش‌های پژوهش در علوم انسانی»، انشارات پویش، ۱۳۸۵٫
۷- ظهوری، قاسم، «کاربرد روش‌های پژوهش علوم اجتماعی در مدیریت»، موسسه انتشارات فنی میر، ۱۳۸۷٫
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۸- کلانتری، خلیل، «مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی(با برنامه LISREL و SIMPLIS)»، نشر فرهنگ صبا، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
۸- میرزایی، خلیل، «پژوهش، پژوهش گری و پژوهش نامه نویسی»، انتشارات جامعه شناسان، تهران، ۱۳۸۸٫
۹- هنری، حبیت « طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان های ورزشی»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال اول، شماره ۱، ۱۳۹۰، ۸۵ – ۱۰۵٫
۱۰- هومن، حیدرعلی، «مدل‌سازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۸٫
۱۱- اشرافی، محمد؛حسینی، سید جمال؛( ۱۳۸۶)،مشتریان خود را راحت کنید،مجله مدیریت،سال۱۸آذر دی.
۱۲٫ ایمانی،مونا؛(۱۳۸۶)،رمزهای پیدا کردن مشتری،روزنامه ایران،پنجشنبه۱۴تیر،سال
سیزدهم،شماره۳۶۷۹٫
۱۴٫ بست،ج؛(۱۳۸۷)،روش های تحقیق در علوم تربیتی،انتشارات رشد،چاپ دهم
۱۵ .پایندانی،دکترجمشید؛(۱۳۸۶)،مشتری ثروت پنهان،ناشر:انتشارات نیکو روش،چاپ اول
۱۶ .حافظ نیا،محمدرضا؛(۱۳۸۴)،مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی، انتشارات سمت،چاپ دهم
۱۷ .دلاور،ع؛(۱۳۸۰)،مبانی نظری وعلمی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعی،انتشارات رشد،چاپ اول
۱۸٫دهقان،طرزه علی؛(۱۳۸۲)،ارائه طرح وفاداری مشتریان بانک ملت از دید مشتریان، ir.www.bankrefeh.
۱۹ .روزبهی،صادق؛(۱۳۸۵)،مجله مدیریت پروژه دروس آموخته،مرداد وشهریور
۲۰ .روستا،احمد؛ونوس،داور؛(۱۳۷۵)،ابراهیمی،عبدالحمید؛مدیریت بازاریابی،انتشارات سمت،

دیدگاهتان را بنویسید